Graj za darmo

 

Prezentacja broni - WAI GRAY RG-15

Kategoria:

Strzelcy Warface w pewnym sensie s? uniwersalnymi ?o?nierzami, zdolnymi do za?atwienia ka?dego zadania, które im si? zleca. Na skutek tego ich wyposa?enie powinno spe?nia? te same wymogi. Je?li rozgl?dacie si? za kolejn? broni? g?ówn?, przyjrzyjcie si? do karabinu szturmowego WAI GRAY RG-15.

To arcydzie?o urzeka we wszystkim. Wzornictwo karabinu jest doskona?e w ka?dym szczególe: od kruchego spustu do wylotu lufy z unikatowym, opatentowanym t?umikiem p?omienia Jailbreak. Wszystko to zapewnia niezrównan? wydajno?? w ka?dej sytuacji bojowej i w ka?dym ?rodowisku. Suche fakty s? takie, ?e ma wspania?e obra?enia i du?? szybkostrzelno??, wówczas  gdy najsilniejsz? stron? karabinu jest z pewno?ci? celno??. Pozostawmy na pó?niej zmniejszony rozrzut, zasi?g broni i magazynek na czterdziestk?, które pozwalaj? wytrzyma? d?u?sz? strzelanin? bez przerwy na prze?adowanie.

Unikatowe rozszerzenie lufy zas?uguje na szczególn? uwag?. T?umik p?omienia Jailbreak przekierowuje wybuch do przodu i zapewnia dodatkow? wag? z przodu, zmniejszaj?c tym samym podrzut i pozwalaj?c na szybsze wznowienie ognia. Oczywi?cie, wp?ywa to na ogóln? skuteczno?? karabinu, b?d?c pierwszym unikalnym dodatkiem do karabinu w Warface do zminimalizowania rozrzutu – te? z niestandardowym efektem wizualnym na wylocie z lufy podczas prowadzenia ognia!

Jak go uzyska?

RG-15 zostanie dodany do zbrojowni w nast?pnej aktualizacji gry; chocia? jego odblokowanie b?dzie do?? drogie (500.000 punktów), jest to wysi?ek na d?u?sz? met?. Pami?tajcie, ?e ta liczba jest bli?sza tym, którzy ju? odblokowali wszystkie bronie zbrojowni, a wi?c mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od waszej bie??cych post?pów w zbrojowni.

Zdob?d?cie unikatowe osi?gni?cia za wyeliminowanie 10.000 i 25.000 wrogów za pomoc? tej broni, a przypnijcie belk? do swojego profilu!


Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

Seria “Earth Shaker” – TWM308 już w sklepie
Czytaj dossier o idealnej broni strzelca wyborowego
11 May 2017 article
Gry rankingowe – nowy sezon!
Czas zosta? królem wzgórza
11 May 2017 article

Pozostawaj z nami