Graj za darmo

 

Prezentacja broni - WX Metasoma Evo3 A1

Kategoria:

?o?nierze!

Je?li chodzi o warsztat in?yniera, nie ma co tu owija? w bawe?n?. Zabójcze po??czenie mobilno?ci i szybkostrzelno?ci ma ostatnie s?owo: gdy zabiera g?os ich bro?, zalega cisza. WX Metasoma Evo3 A1 to kolejne g?ówne uzupe?nienie w ich zbrojowni. Czy jest zgodna z norma? Bez ?adnych w?tpie?.

Zacznijmy od podstaw. Jak wskazuje oznaczenie A1 (w przeciwie?stwie do wersji cywilnej S1), Evo3 A1 jest w pe?ni automatycznym pistoletem maszynowym zoptymalizowanym do najwy?szej wydajno?ci w walce na krótki dystans. Jak ka?da bro? in?yniera, ma wszystkie niezb?dne jako?ci do wspierania operacji wy?omowych. Lekka i kompaktowa, a wi?c te? bardzo zwrotna, zr?cznie wymierza ostateczn? sprawiedliwo?? tym, którzy co? kombinuj? w pobli?u troskliwie pod?o?onych materia?ów wybuchowych. Ten pistolet maszynowy mo?e si? pochwali? jedn? z najwy?szych wielko?ci obra?e? i celno?ci, co daje wspania?e wyniki w po??czeniu z poch?anianiem odrzutu charakterystycznym dla tej klasy. Jak zwykle, bro? posiada zestaw modyfikacji, aby mo?na by?o j? dostosowa? pod w?asny gust oraz uwypukli? jej mocne strony.

Bro? WX Metasoma Evo3 pojawi si? w dwóch odmianach, zwyk?ej i z?otej; w?a?ciwa Skrzynia losowa za kredyty znajdzie si? w sklepie.

Bro? b?dzie dost?pna wraz z dwoma osi?gni?ciami zak?adaj?cymi unikatowe wyró?nienia ku ozdobie twojego profilu, z kolei z?ota wersja b?dzie mia?a unikatowe osi?gni?cie.


Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

Zmiana w sklepie
Dowiedz si? wi?cej o ponownej ewaluacji Garota!  
13 May 2017 article
Seria “Earth Shaker” – TWM308 już w sklepie
Czytaj dossier o idealnej broni strzelca wyborowego
13 May 2017 article

Pozostawaj z nami