Graj za darmo

 

„MSG 500 Custom” już w sklepie

Kategoria:

?o?nierze, uwaga!

Medycy s? wyj?tkowo wa?ni w ka?dej wyzywaj?cej operacji. Ceni? ich g?ownie za unikan? zdolno?? leczenia i o?ywiania. Nie oznacza to bynajmniej, ?e wszyscy medycy to jacy? chodz?ce apteczki i defibrylatory. Zanim pomóc sojusznikowi, musisz upewni? si?, ?e sektor jest czysty i zrobi? to szybko, bo czas tu zawsze si? liczy. W?a?nie wtedy wchodzi na scen? MSG 500.

„MSG 500 Custom” to wysoce konkurencyjna strzelba typu pump-action. Dzi?ki imponuj?cych obra?eniom, mo?esz zwalcza? jednym strza?em z bliska prawie ka?dego, oprócz ci??kich strzelców. Z kolei do?adowanie jednym nabojem umo?liwia urz?dzenie d?ugotrwa?ej jatki na polu walki. I niech nikt nie próbuje powstrzyma? medyków, gdy bior? si? do roboty. Nikt!

A teraz troch? faktów:

Mo?esz otrzyma? „MSG 500 Custom” ze Skrzyni losowej za kredyty do 19 maja.

Karabin mo?na u?ywa? w oficjalnych turniejach Warface

Zdob?d? ekskluzywne osi?gni?cie za wyeliminowanie 10.000 i 25.000 wrogów za pomoc? „MSG 500 Custom”. Pami?taj, ?e to zalicza si? te? do „Dotyku Magmy” – 10.000 zabi? broni? serii „Earth Shaker” ??cznie!

Uwa?aj! Zawarto?? mo?e by? gor?ca!


Porozmawiaj na forum

Zobacz więcej

Ranga 83, Wojownik Maori – w nowej aktualizacji.
Uwolnij moc przodków przeciwko wrogom
16 May 2017 article
Zmiana w sklepie
Dowiedz si? wi?cej o ponownej ewaluacji Garota!  
16 May 2017 article

Pozostawaj z nami