Graj za darmo

 

Aktualizacja "Battle Royale" już w grze!

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

W tej aktualizacji zamierzamy wprowadzi? nowy tryb gry PvP "Battle Royale", przejrzane i ulepszone modele i wzorce broni, nowe osi?gni?cia i rang?. No i oczywi?cie ulubione poprawki b??dów!

Nowy tryb gry PvP: "Battle Royale"

 

Warface oferuje mnóstwo trybów gry. Niektóre s? bardziej konserwatywne i klasyczne, nadaj?ce si? do scenariusza 5 na 5. Inne z kolei s? bardziej dynamiczne i, mo?liwe, nawet arkadowe. Z Battle Royale chcieli?my stworzy? co? na delikatnym pograniczu tych dwóch kierunków. W ko?cu powsta?a walka w szybkim tempie z odrobin? nieprzewidywalno?ci. Bo przecie? nigdy nie wiesz, jak? bro? uzyskasz, a sama akcja toczy si? na najwi?kszej mapie PvP, któr? kiedykolwiek widziano w grze.

G?ówne cechy trybu

 • Tryb gry na?laduje klasyczny scenariusz: ka?dy za siebie.
 • Dynamiczne zaanga?owanie, które zawsze trzyma ci? w napi?ciu – chwilk? zamarudzisz, a ju? jeste? nara?ony na pewn? ?mier?.
 • Olbrzymia nowa mapa z mnóstwem obszarów do zbadania. Wszystkie rundy b?d? niepodobne do siebie – nigdy nie wiesz, gdzie si? skierujesz, uciekaj?c przed goni?c? ci? zabójcz? stref?.
 • Mnóstwo osi?gni?? do odblokowania!

Czytaj wi?cej

Bronie

Desert Tech MDR-C

W tym miesi?cu pojawi si? nowa bro? in?yniera Desert Tech MDR-C. Ta bro? oferuje wszystkie korzy?ci, które ma posiada? kompaktowa mobilna bro? in?yniera: ?atwe u?ytkowanie, szybkie prze?adowanie i niezawodno??.

OSI?GNI?CIA:

Zlikwiduj 10 000 wrogów z broni Desert Tech MDR-C lub jej z?otej wersji

Zlikwiduj 25 000 wrogów z broni Desert Tech MDR-C lub jej z?otej wersji

Zlikwiduj 999 wrogów z?ot? broni? Desert Tech MDR-C

New Elite Crown weapons

Warface to gra, stale si? rozwija, a wi?c chcemy te? zapewni?, aby nagrody by?a warte wysi?ku i kosztów. R16A4, PEG-7, CCR CQB, TWM X308, ZX84 USP – wszystkie z tych ulubionych broni otrzymaj? teraz wersj? Elite Crown o ulepszonych parametrach.

Bronie te mo?na b?dzie otrzyma? tymczasowo (na losow? ilo?? czasu) w nowych Skrzynkach Losowych za Punkty Korony.

CCR

Poprawiono odrzut w trybie automatycznym. Dodano z?ot? wersj? z odpowiedni? belk? osi?gni?cia. B?dzie przedstawiona do testowania pó?niej.

Westerner 1887

Strzelb? przerobiono: zmniejszono spadek obra?e? na wi?kszej odleg?o?ci, zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych w r?ce, podniesiono szybkostrzelno??.

Wizualne przeróbki

Przerobili?my tekstury nast?puj?cych broni, aby wygl?da?y i odczuwa?y si? jeszcze lepiej.

Nast?puj?ce bronie zosta?y przerobione:

 • Bronie g?ówne strzelca LMG240, LMG4, F1000, F1000 (kamufla? miejski), LMG240 Elite i EXAR-H Elite
 • Bronie g?ówne medyka: Richmond 870 RIS, FAS-12, Johnson 1957, MSG 500 Custom, MSG 500 Custom Elite
 • Bronie g?ówne in?yniera: PDW 19, PDW 19 (kamufla? zimowy)
 • Bronie g?ówne snajpera: RBA SR58 SPR, M917-SR, R107, Q-88, Q-88 Wilderness
 • Ogólne: ?wi?teczne fajerwerki
Przed Po Przed Po

Wszystkie statystyki wspomnianych broni pozosta?y niezmienione.

Skórka do broni MS Radek

Nowa aktualizacja wprowadzi te? nowe skórki do broni w oparciu o sugesti? gracza – Alex Vovk, jednego ze zwyci?zców konkursu.

Zmiana kosztów naprawy

Zmieniono koszty naprawy niektórych przedmiotów:


Kamizelka pytowa

Kamizelka Komodo

Kamizelka zwiadowcza

Kamizelka Nosoroec

Rkawice ATLAS

 

- 18%

- 44%

- 18 %

- 44%

- 50%

 

Buty szpiegowskie

Kamizelka frontowa

Kamizelka Atlant

Kamizelka Jastrzb

Kamizelka uderzeniowa

Kamizelka Pyton

+ 63%

- 80%

- 18%

- 44%

- 18%

- 44%


Nowa ranga

Aktualizacja wprowadzi te? now? rang? 88 – Mogo?, Genera? broni heroldów szwadronu ?mierci. Dowiecie si? wi?cej na ten temat tutaj.


Dost?p do trybów gry teraz zale?y od rangi

Wraz z t? aktualizacj? tryby gry b?d? otwierane graczom stopniowo po odblokowaniu kolejnej rangi.

 • 1-13 rangi daj? dost?p do wszystkich map w nast?puj?cych trybach gry: "Deathmatch dru?ynowy", "Ka?dy na ka?dego", "Polowanie", "Blitz".
 • Po osi?gni?ciu 13 rangi gracze otrzymaj? dost?p do nast?puj?cych trybów gry: "Podk?adanie bomby", "Przechwytywanie", "Dominacja", "Szturmu" i "Demolki".

Inne zmiany

 • Zmieniono balans kamizelek in?yniera: punkty pancerza kamizelki przeciwsnajperskiej i kamizelki p?ytowej zredukowano o 15 pkt.; punkty pancerza kamizelki Komodo zwi?kszono o 10 pkt.; kamizelka in?yniera wata?ki zapewnia teraz o 10% wi?ksz? ochron? przed wybuchami, ale odnawia tylko 4 punkty pancerza (zamiast 8).
 • Operacja specjalna "Za?mienie": sprzeciw AI zosta? przebalansowany w dwóch ostatnich punktach kontrolnych.
 • Event halloweenowy ju? si? ko?czy: wraca zwyk?a mapa "Farm" wraz z nagrodami za codzienne logowania. Usuni?to ekrany ?adowania, muzyk? oraz przedmioty w sklepie zwi?zane z tym wydarzeniem.
 • Wklejanie za pomoc? Ctrl+V i Shift+Insert zosta?o wy??czone.
 • Zmieniono wygl?d menu kontaktów.

POPRAWKI B??DÓW

 • Otto W3000: naprawiono odbicie logotypu po prawej stronie broni.
 • Westerner 1887: naprawiono problem z r?k? przecinaj?c? tekstur? broni w widoku pierwszoosobowym.
 • M95AR: naprawiono zbugowane tekstury prawej r?ki przy wspó?dzia?aniu z innymi graczami (wspinanie si? itd.).
 • R16A4 Custom: usuni?to zbugowane tekstury i b??dy wizualne przy prze??czaniu tej broni z perspektywy 1 osoby.
 • F1000: naprawiono zbugowan? tekstur? w widoku pierwszoosobowym oraz odwrócon? tekstur? w widoku z perspektywy 3 osoby.
 • Operacja specjalna: “Earth Shaker”: martwi przeciwnicy ju? nie zapadaj? w dziury w miejscu powstania wie?yczek.
 • Operacja specjalna: "Za?mienie": naprawiono ró?ne obszary, w których mogli utkn?? gracze.
 • Operacja specjalna: "Za?mienie": naprawiono specyficzny punkt, po zaj?ciu którego gracz stawa? si? niezraniony.
 • PvE, "Afryka": usuni?to obiekt wisz?cy w powietrzu.
 • UI: naprawiono pasek ?ledzenia post?pu w zadaniach wykonanych na ponad 98%.
 • Naprawiono b??d z granatami, które nie wybucha?y w okre?lonym miejscu Kryjówki.

Zobacz więcej

Nowość w sklepie - Desert Tech MDR-C
Nowa bro? in?yniera ju? nadchodzi 
17 Nov 2017 armory
EXAR-H już w sklepie
Szczegó?owy raport o tym ci??kim karabinie automatycznym
17 Nov 2017 armory

Pozostawaj z nami