Graj za darmo

 

Globalna operacja „Absolute Power” ruszyła

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Nie przegapcie najwi?kszego wydarzenia sezonu – rozpocz?cia globalnej operacji „Absolute Power”. Mnóstwo unikalnych przedmiotów, ekscytuj?cych zada? i wspania?e turnieje na ko?cu – wszystko, co tak lubicie w Warface!

„ABSOLUTE POWER”

Globalna operacja idzie w ?lady „Atlas of War”, ale jest rozszerzona o nowe mechaniki gry i wzbogacona dziesi?tkami fajnych nagród. Rusza dzisiaj i b?dzie trwa?a przez t? zim?. Z pewno?ci? sp?dzicie na niej du?o czasu!

Wi?cej szczegó?ów na temat ró?nych cz??ci „Absolute Power” poznacie pod nast?puj?cymi linkami:

Ogólne informacje

Wyposa?enie

Bronie serii

Bonusy zestawu

Codzienne zadania

Oddzia?y bojowe

I to nie wszystko! Pó?niej opowiemy wi?cej na temat tworzenia broni, pojemników z poprzedniej operacji, turnieju, mnóstwa osi?gni?? oraz innych tre?ci „Absolute Power”.

CO OTRZYMAM ZA UDZIA? W GLOBALNEJ OPERACJI?

Natychmiast po uzyskaniu dost?pu mo?na przyst?pi? do wykonywania zada? w grze i lewelowania postaci w globalnej operacji. Ka?dy sukces jest wynagradzany!

A wi?c co mo?ecie uzyska?, przyst?puj?c do walki o „Absolute Power”?

 • Nagrod? za wykonanie ka?dego zadania w grze.
 • Mo?liwo?? wp?ywu na przysz?o?? projektu poprzez wykonanie globalnych celów.
 • Dziesi?tki godzin ?wietnej rozrywki, w tym ekscytuj?ce PVP oddzia?u i codzienne zadania.
 • Mo?liwo?? zdobycia na zawsze przedmiotów niedost?pnych dla innych graczy.
 • Otrzymywane przedmioty tymczasowe pozwol? w pe?ni uzbroi? postacie na przysz?e tygodnie, zapominaj?c o kosztach naprawy. Nowi gracze otrzymaj? przedmioty niedost?pne przed tym.
 • Mo?liwo?? zarabiania Kredytów, sprzedaj?c na Placówce handlowej zdobyte w operacji przedmioty bezterminowe.
 • Dost?p do turnieju z rzeczywist? pul? nagród.
 • Dziesi?tki unikalnych osi?gni?? za wykonywanie celów globalnej operacji.
 • Unikalne nagrody – wyposa?enie, bronie i skórki „Absolute”.

Uwaga: baza i ?o?nierze z „Atlas of War” przenosz? si? do „Absolute Power”. Dlatego czynni uczestnicy rozpoczn? now? operacj? w pe?nej gotowo?ci.

Jeste?cie zainteresowani? Chcecie do??czy?? Zróbcie to teraz!

JAK UZYSKA? DOST?P?

Dost?p do „Absolute Power” mo?na naby? bezpo?rednio na stronie wydarzenia. Cena udzia?u w operacji globalnej wynosi 9.99USD/9.50EUR.

Absolute Power

Punkty bojowe

Punkty bojowe potrzebne s? do ulepszania Sztabu, rekrutacji ?o?nierzy, wykonywania celów lub pomini?cia czasu oczekiwania. Punkty bojowe w ró?nych ilo?ciach otrzymuje si? za “Szybk? gr?” PVP I mecze rankingowe. W razie potrzeby Punkty bojowe mo?na naby? za Kredyty.

POST?P OSOBISTY I OGÓLNY

Jak i wcze?niej, zbli?amy si? do osi?gni?cia globalnych celów „Absolute Power”, gdy gracze kupuj? dost?p do operacji.

JU? NIE POTRZEBA PUNKTÓW BOJOWYCH, BY ZWI?KSZA? POZIOM OSOBISTY. WSZYSTKO ZALE?Y OD WAS!

Post?p osobisty nie wymaga ju? Punktów bojowych! Teraz posta? b?dzie awansowa?, zdobywaj?c do?wiadczenie:

 • za udzia? w meczach
 • za wykonywanie codziennych zada?
 • za pomy?lne uko?czenie misji oddzia?u bojowego

Aktywne do?adowanie VIP i Mega-VIP zwi?ksza otrzymywane do?wiadczenie o 20% i 100% odpowiednio. Efekt do?adowania mo?e si? ??czy?.

Mo?ecie sprawdzi? swój poziom i bie??cy post?p w profilu na stronie „Absolute Power”. Po uzyskaniu dost?pu uczestnicy wybieraj? jedn? z o?miu postaci, która pozostanie z wami a? do uko?czenia operacji „Absolute Power”.

To same menu pozwala zmienia? ustawienia widoku strony „Absolute Power”, w tym jako?? grafiki i animacji.

Po?pieszcie si? do??czy? do „Absolute Power”! Im wcze?niej zaczniecie, tym wi?cej nagród potraficie zdoby?! Walka rusza dzisiaj – przy??czajcie si?!


Zobacz więcej

„Absolute Power”: tworzenie pojemników
Osi?gni?to pierwszy globalny cel operacji „Absolute Power”
28 Nov 2017 event
"Absolute Power": oddziały
Dzisiaj opowiemy o jeszcze jednej cz??ci globalnej operacji "Absolute Power"
28 Nov 2017 article

Pozostawaj z nami