Graj za darmo

 

Wkrótce w grze ranga 89 – Templariusz

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Wkrótce w grze pojawi si? nowa ranga 89: genera? heroldów szwadronu ?mierci. Ikona nowej rangi przedstawia templariusza.

S?ynni uczestnicy ?redniowiecznych wypraw krzy?owych, Templariusze by?y wojownikami, in?ynierami i specjalistami od finansów najwy?szej klasy. ?atwo wyró?niano ich dzi?ki bia?ym szatom z czerwonym krzy?em. Doszli do s?awy przez podboje militarne i gospodarcze, a swoj? zamo?no?ci? i autorytetem nie raz podwa?ali w?adz? rodzin królewskich. Niezale?nie od pokutuj?cych do naszych czasów pog?osek na temat templariuszy, ich dziedzictwo jest nadal ?ywe, szczególnie w Europie i na Ziemi ?wi?tej.

Gracze, którzy ju? osi?gn?li 88 rangi Mogo?a, b?d? potrzebowali do odblokowania tej rangi 568.200 PD.

Ku chwale!


Porozmawiaj na Facebook
Porozmawiaj na forum
P
orozmawiaj na Discord

Zobacz więcej

R14 Krazy Horse już jest dostępny
Czytaj wi?cej o tym unikalnym samopowtarzalnym karabinie wyborowym
11 Dec 2017 armory
CV-12 jest już dostępna!
Obal stereotyp na temat medyków za pomoc? tej dubeltówki
11 Dec 2017 armory

Pozostawaj z nami