Graj za darmo

 

Aktualizacja „Czarnobyl” już w grze!

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

W?a?nie pojawia si? nowa aktualizacji Warface! Zawiera now? operacj? specjaln? "Prype?", dwie serie broni, zimowe ?wi?ta, rang? 89, wi?cej osi?gni?? i poprawki b??dów.

Operacja specjalna "Prype?"

Najbardziej oczekiwana operacja specjalna jest ju? w grze! B?dzie to najbardziej epicka operacja w historii Warface zakrojona na szerok? skal?. Deweloperzy dok?adnie odtworzyli jedno z najbardziej atmosferycznych miast duchów na ?wiecie. Zupe?nie nowi przeciwnicy, nag?e niebezpiecze?stwa i nieprzewidywalne zwroty akcji czekaj? na ciebie.

Dowiedz si? wi?cej

Ta konfrontacja otwiera now? kart? w historii Warface i Blackwood. Zobaczycie zupe?nie nowych przeciwników (drony, ?o?nierze, cyborgi i wie?yczki) oraz nowi bossowie, których spotkanie dostarczy niespotykanych wcze?nie wra?e?.

Najlepsi wojownicy b?d? mogli zdoby? do 20 nowych osi?gni??.

Seria broni "Nuclear"

Mo?na b?dzie zdoby? bronie z nowej serii "Nuclear": LMG Kapow, CV-12, Honey Badger, Richmond S22 SAS, R1911D1 i toporek taktyczny oraz odpowiednie skórki do tych broni.

Za 15000 zabójstw za pomoc? tych broni uzyskacie specjane osi?gni?cia.

Wi?cej na temat osi?gni??

Aktualizacja zawiera te? nowy ekran startowy stworzony specjalnie dla Prypeci.

Wi?cej na temat Prypeci

A oto pierwsza cz??? komicznego zwiastuna od Crytek po?wi?conego nowej operacji specjalnej!

Spodoba? ci si? filmik? Mamy te? drug? cz???, która ujawnia przysz?e plany Blackwood. Pojawi si? po uko?czeniu "Prypeci" na trudnym poziomie co najmniej jeden raz. Spróbuj szansy!

Nowa mapa - Residence Xmas

?wi?ta s? tu? za rogiem – ka?dy si? do nich szykuje, w tym oczywi?cie sam Oberon White! Jego ukryta siedziba jest teraz ozdobiona ogniami, choinkami i ba?wanami ze ?niegu, a prezenty czekaj? na otwarcie. Podobno, jest to doskona?e miejsce na ?wi?teczn? imprez? i nie musisz si? na ni? spó?ni?!

?wi?teczna wersja mapy zast?pi oryginaln? wersj? dla Blitz i Meczy rankingowych.

Wi?cej na temat mapy

Zimowe ?wi?ta

Aktualizacja zawiera nie tylko stare dobre bronie i wyposa?enia ?wi?teczne, lecz tak?e zupe?nie now? seri? broni - "Radiance", w tym Fazil UE3, Fararm W.S.S. 10, TT-3000, S60B3 i Abada 266 mm (skórki i bronie).

B?dziecie mogli uzyska? specjalne osi?gni?cia za 10000 zabójstw za pomoc? tych broni.

Dowiedz si? wi?cej

Bronie te mo?na b?dzie uzyska? bezp?atnie za udzia? w eventach (ruszaj? w tym tygodniu) lub naby? za Kredyty w sklepie gry. Damy wam zna? o tych eventach w oddzielnej wiadomo?ci, a wi?c zostawajcie z nami!

Nowa passa logowa?

Teraz macie zupe?nie now? pass? logowa? zawieraj?c? nowe bronie "Radiance", która trwa 12 dni. Pomini?cie trzech dni resetuje pass?.

Passa logowa? 
Dzie? 1
?wi?teczna skrzynia #1
 
Dzie? 2

Abada 266 mm "Radiance"

7 dni
Dzie? 3 ?wi?teczna skrzynia #1 -
Dzie? 4 TT-3000 "Radiance" 7 dni
Dzie? 5 ?wi?teczna skrzynia #2 -
Dzie? 6 Fararm W.S.S.10 "Radiance" 7 dni
Dzie? 7 ?wi?teczna skrzynia #1 -
Dzie? 8 S60B3 "Radiance" 7 dni
Dzie? 9 ?wi?teczna skrzynia #1 -
Dzie? 10 Fazil UE3 "Radiance" 7 dni
Dzie? 11 ?wi?teczna skrzynia #2 -
Dzie? 12 Mega VIP 1 dzie?
 Show 

Sklep gry oferuje te? specjalne przedmioty ?wi?teczne, a wi?c skorzystajcie z okazji, by uzbroi? si? po z?by w ?wi?tecznym stylu!

Bronie

R1911D1. Zwi?kszono obra?enia, celno?? i kilka innych parametrów, dzi?ki czemu pistolet jest o wiele wygodniejszy.

W&S P8. Zwi?kszono maksymalne obra?enia oraz mno?nik obra?e? ko?czyn. Bro? ta b?dzie dodana pó?niej.

Ranga 89

Do gry wprowadzono te? now? rang? Templariusza.

Dowiedz si? wi?cej

Inne zmiany

 • PvP, "Podk?adanie bomby". Teraz mo?na rzuci? bomb? na ziemi? (domy?lny klawisz "B"), aby inny cz?onek dru?yny móg? j? zabra?.
 • Teraz wszystkie postacie pojawiaj? si? z broni? w r?kach (bez animacji wyci?gania broni).
 • D?wi?k. Ulepszono d?wi?k nast?puj?cych broni: Karkom, ZX84K, T27, ST-AR.
 • Teraz nie mo?na ju? anulowa? w?lizgu poprzez szybki ruch mysz? w ró?nych kierunkach po jego rozpocz?ciu.
 • Nieco poprawiono automatyczne balansowanie w pocz?tku bitwy.
 • PvP, "Battle Royale". Opuszczenie meczu po ?mierci ju? nie liczy si? w statystykach "opuszcze?".
 • PvP, "Battle Royale". Zmniejszono nagrod? za pierwsze zwyci?stwo dnia.
 • PvP, "Battle Royale". Czas oczekiwania mi?dzy meczami wynosi teraz 15 sekund.
 • Pokoje z ma?? liczb? graczy (mniej ni? 6) oczekuj?ce na mecze maj? teraz ni?sze pierwsze?stwo w wyszukiwaniu meczów. To znaczy, ?e system dobierania z mniejszym priorytetem dodaje innych graczy do takich pokoi. W takim przypadku zaleca si? zrestartowa? wyszukiwanie gry.
 • Nowe algorytmy ruchu s? dalej wcielane w gr?, teraz dotycz? wszystkich meczów.

Poprawki b??dów

 • Interfejs. Zamieniono miejscami znaki za 10 i 100 pierwszych miejsc w "Battle Royale".
 • Interfejs Nag?ówek kategorii sklepu "Dost?pne" wy?rodkowano dla niskiej rozdzielczo?ci.
 • Interfejs. Pasek post?pu osi?gni?? jest teraz wy?wietlany po wype?nieniu mniej ni? 2%.
 • Westerner 1887. Animacja prze?adowania jest teraz wy?wietlana poprawnie.
 • RMG Custom. Po oddaniu strza?a ju? nie pojawia si? dym z kwadratowymi spriteami.
 • MS Radek, S60B3. Naprawiono koszty naprawy.
 • Bronie. Bagnety zimowych i z?otych wersji zadawa?y mniejsze obra?enia ni? zwyk?e bronie.
 • Operacja specjalna "Zimny Szczyt". ?nieg jest teraz ja?niejszy na ni?szych ustawieniach grafiki.
 • Operacja specjalna "Za?mienie". Ju? nie mo?na uko?czy? operacji, pomijaj?c pewnych cz??ci fabu?y.
 • Operacja specjalna "Za?mienie". Stare wskazówki ju? nie widniej? obok postaci, które pozosta?y w tyle. 
 • Operacja specjalna "Lodo?amacz". Ju? nie mo?na widzie? przez niektóre ?ciany.
 • Operacja specjalna "Anubis". Naprawiono jedno ze zbugowanych miejsc.
 • PvP, "Battle Royale", "Mojave". Naprawiono niektóre b??dy wizualne, w tym traw? rosn?c? przez skrzynki z broni?.
 • PvP, "Battle Royale", "Mojave". Muzyka nie zacina si? ju? w pocz?tku bitwy.
 • PvP, "Podk?adanie bomby", "Bridges 2.0". Naprawiono sytuacj?, gdy niemo?liwe by?o wej?cie do jednego z okien.
 • PvP, "Podk?adanie bomby", "Bridges 2.0". Naprawiono niektóre z problemów wizualnych.
 • PvP, "Podk?adanie bomby", "Bridges 2.0". Postacie ju? nie teleportuj? si? z powrotem podczas skoku z okna obok 2 punktu podk?adania.
 • PvP, "Polowanie", "Coliseum". Naprawiono niektóre brakuj?ce tekstury.

Znane problemy

 • Post?p osi?gni?cia "Wigilijna masakra" zosta? zresetowany. Zabójstwa broni? "Radiance" zaliczaj? si? do statystyki tego osi?gni?cia.


Zobacz więcej

R16A4 już w sklepie
Poznaj ostatnie nowo?ci zbrojowni
19 Dec 2017 armory
Wkrótce w grze: Bronie serii “Nuclear” i “Radiance”
?wi?tuj nadej?cie Czarnobylu i Nowego Roku
19 Dec 2017 armory

Pozostawaj z nami