Graj za darmo

 

Odwet Lodołamaczy

Kategoria:

Przemarzli do szpiku ko?ci ocaleli po operacji „Lodo?amacz” przyw?aszczyli sobie moc arktycznego wiatru zawart? w specjalnych broniach. Teraz te? mo?esz uwolni? zimne wiatry i ostrza lodowcowe za pomoc? “Ice Breaker” SAE Scout i CCR Honey Badger.  

SAE Scout “Ice Breaker”

SAE Scout wyró?nia si? g?ównie doskona?? celno?ci? i obra?eniami, ale jak na karabin z zamkiem ?lizgowo-obrotowym ma te? niewiarygodn? szybkostrzelno??. Poza tym niski odrzut sprawia, ?e masz bro? najwy?szej klasy do walki na krótki dystans. Sk?adany dwójnóg tylko wzmacnia te zalety, pozwalaj?c szybciej prze??cza? si? mi?dzy broni? g?ówn? a dodatkow?. Ujarzmij ?nie?yc? za pomoc? SAE scout “Ice Breaker”!

CCR Honey Badger “Ice Breaker”

Nawi?zuj?c swoim przydomkiem do rateli, albo miodo?erów, CCR Honey Badger w pe?ni zas?uguje na swoj? nazw?. Bro? ta cieszy si? dobr? opini? w?ród zawodowych graczy w Warface, równie dobrze sprawdzaj?c si? w obronie i ataku. Z kolei wysokie obra?enia i porz?dna szybkostrzelno?? bledn? w porównaniu z szybko?ci? prze?adowania i zasi?giem. Wed?ug ostatnich parametrów karabin dorównuje nawet niektórym karabinom szturmowym. Rozbij lód i wszelki opór na swojej drodze do zwyci?stwa.

Mró? i rujnuj!


Porozmawiaj na Facebook 

Porozmawiaj na Forum 

Porozmawiaj na Discord 

Zobacz więcej

Absolute Boost
Skorzystajcie z okazji na przy?pieszenie post?pu!
11 Jan 2018 article
Zmora Lodołamaczy
Dwie mro?ne bronie ju? w sklepie
11 Jan 2018 article

Pozostawaj z nami