Graj za darmo

 

Aktualizacja styczniowa

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!

Nowa aktualizacja jest w drodze! Mi?dzy innymi wprowadzi z?ot? wersj? CCR CQB, nowe skórki do broni, zmiany w zakresie premii za pierwsze zwyci?stwo i poprawki b??dów. Pe?n? list? zmian znajdziecie poni?ej!

Bronie

CCR CQB

Na dodatek do wprowadzenia z?otej wersji, inne odmiany CCR CQB zosta?y ulepszone. W szczególno?ci zwi?kszono obra?enia, szybkostrzelno?? i mno?nik obra?e? zadawanych w ko?czyny, podczas gdy spadek obra?e? na odleg?o?ci obni?ono. Poprawiono te? odrzut, dodaj?c wzorzec przeciw makrom.

Losowa skrzynka CCR CQB zawiera teraz Kart? Szmuglera.

Czytaj dalej

Skórki do broni OpenCup


RGX160

PEG-7


WX Metasoma Evo3 A1

Atheris GQ50

W&S P8

Survival Tanto Knife

Fina? LAN Globalnego Otwartego Pucharu Warface: XII sezon ju? si? zbli?a! Jest to najwi?kszy sezon w historii tego turnieju. Aby uczci? to wydarzenie, wkrótce b?d? dost?pne szczególne skórki okoliczno?ciowe.

Skórki “OpenCup” przeznaczone s? do nast?puj?cych broni: RGX160 (strzelec), PEG-7 (medyk), WX Metasoma Evo3 A1 (in?ynier), Atheris GQ50 (snajper), rewolwer W&S P8 i nó? tanto.

Zmiany w wynagrodzeniu

  • Operacje specjalne: Wynagrodzenie za pomy?lne uko?czenie misji “Anubis”, “Blackout”, “Black Shark” i “Icebreaker” zwi?kszono.
  • PVP: Premia za pierwsz? wygran? dla trybów PVP zosta?a obni?ona.

Inne zmiany:

  • Mapa "Grand Bazaar" w trybie Deathmatch dru?ynowy zosta?a usuni?ta.
  • Bie??ca passa logowa? b?dzie trwa?a a? do aktualizacji lutowej.

Poprawki b??dów:

  • „Prype?”: Belka “Likwidator SED” teraz jest naliczana poprawnie.
  • „Earth Shaker”: W niektórych miejscach poprawiono o?wietlenie na mapie.
  • Usuni?to mo?liwo?? zmiany pozycji le??cej/stoj?cej bez zw?oki.

Zobacz więcej

Już w grze: złoty CCR CQB
Rozkuj tego przystojniaczka w ?wiecie broni
26 Jan 2018 armory

Pozostawaj z nami