Graj za darmo

 

Aktualizacja lutowa już w grze

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Aktualizacja lutowa ju? jest do pobrania. Nowa legendarna bro? w zbrojowni, losowe skrzynki za WF$, nowa ranga i nowe osi?gni?cia czekaj? na was. I to nie wszystko! Wkrótce opowiemy, jak zdoby? inne przedmioty, które zaoferuje ta aktualizacja.


 

Bronie

Przedstawiamy okaza?y wielkokalibrowy samopowtarzalny karabin snajperski Gepard GM6 Lynx opracowany przez w?giersk? firm? "Sero". Temu zwierz?ciu towarzyszy unikalny dodatek, który sprawia, ?e bro? jest jeszcze bardziej ?miertelna. Mamy tu na uwadze celownik Schmidt & Bender z szybkim przybli?eniem x 4,6.

Ten samopowtarzalny karabin snajperski zadaje wysokie obra?enia z du?? precyzj?, dok?adnie jak wzorzec jego inspiracji. Mi?o?nicy trybów PVP niew?tpliwie doceni? potencja? Lynx: niszczenie przeciwnika jednym strza?em i natychmiastowej naprawienie rzadkich b??dów drugim. W Warface Gepard GM6 Lynx b?dzie dost?pny dla wszystkich graczy, którzy uzbierali 1 000 050 punktów zbrojowni.

Zabij 10 000 i 25 000 przeciwników z Gepard GM6 Lynx i otrzymaj odpowiednie osi?gni?cia.


Du?y kotowaty

Kie? geparda

Losowe skrzynki za WF$ z Anatolia RK-102 i SN-5G Sarosk podbi?y sklep! Skrzynki te zast?pi?y poprzedni system wynajmu dla tych broni.

 

Pewne bronie zosta?y ulepszone:

 • Anatolia RK-102.  Podniesiono obra?enia i szybko?? wej?cia w tryb celowania, podczas gdy obni?ono spadek obra?e? na odleg?o?ci i rozrzut.
 • SN-5G Sarosk. Skrócono czas wej?cia w tryb celowania.  Zwi?kszono szybkostrzelno??, co doprowadzi?o do zmian odrzutu.
 • WT308. Zwi?kszenie szybkostrzelno?ci

Wkrótce w grze ujrz? ?wiat?o karabin FN FAL Classic  i pistolet Q-92. Powiemy, jak uzyska? te bronie, w najbli?szych aktualizacjach.


 

Nowa ranga

W grze jest teraz 90 ranga: marsza?ka heraldów szwadronu ?mierci. Ikona rangi przedstawia samuraja.  Potrzeba zebra? 2 304 600 PD, aby zosta? samurajem. Opanujcie sztuk? wojny, zdobywaj?c now? rang?!

Szlachetni arystokraci i elitarni wojownicy, mistrzowie taktyki i filozofii samuraje wypracowali swoist? drog? wojownika. Poj?cia honoru i wierno?ci le?? u podstaw ich nieugi?to?ci w obliczu niezliczonych trudno?ci, bólu i ?mierci.  Wierno?? samuraja swojej rodzinie i panu jest równie legendarna, jak ich duch samopo?wi?cenia. W?a?nie dlatego imiona najwi?kszych samurajów b?d? s?ynne na wieki.


 

Osi?gni?cia

Rozszerzono list? osi?gni?? narodowych: pojawi?o si? 11 nowych belek przedstawiaj?cych flegi jednostek politycznych.Dodano te? now? odznak?. Otrzymaj dwug?owego or?a s?awy za zabójstwo 1990 wrogów pewnymi modelami broni rosyjskich.

Rosyjski pogromca


Inne zmiany

 • Zoptymalizowano system zadawania, otrzymywania i rejestracji obra?e?, aby uwzgl?dnia? ping graczy, w wym podczas strzelania do celów ruchomych.
 • Zamiast twojego wspó?czynnika wygranych/pora?ek inni gracze teraz b?d? widzieli tylko ??czn? liczb? meczy rozegranych przez ciebie w trybach PVP. Tryby "Kady na ka?dego", "Battle Royale" i "Polowanie" nie b?d? si? liczy?y. Ta zmiana obejmuje tylko to, co inni gracze mog? widzie? z twoich statystyk. Swoje szczegó?owe statystyki mo?na sprawdzi? pod kart? "Statystyki".
 •  Komentarz 

  Problem graczy, którzy opuszczaj? mecze i kompromituj? swoj? dru?yn?, ma teraz wysoki priorytet. Planujemy wprowadzi? kar? za takie zachowanie, ale proste ukaranie nie rozwi??e tego problemu. Potrzeba tu rozwi?zania kompleksowego.

  Teraz s? trzy parametry oceny gracza.

  1. Ranga gracza, która jest równa ??cznemu do?wiadczeniu gracza.
  2. ??czna ilo?? meczów w PVE/PVP, która pokazuje, czy ten gracz woli gra? przeciw ?ywemu przeciwnikowi lub inteligencji sztucznej.
  3. Wspó?czynnik zabójstw/?mierci reprezentuj?cy umiej?tno?ci gracza w PVP.

  Nowa zmiana ma pomóc graczom pokona? strach przed pora?k? w meczu. Zwracamy uwag?, ?e b?dzie wi?cej zmian skierowanych na problem opuszczenia meczów.

   Back 
 • Sklep: zmieniono zawarto?? z?otych skrzynek losowych. Teraz wszystkie takie skrzynki zawieraj? tymczasowe wersje g?ównych broni nagrodowych.
 • AI przeciwnika: niewielkie zmiany w zachowaniu strzelca. Teraz nie u?ywaj? pistoletu przy braku amunicji w broni g?ównej. Zamiast tego próbuj? si? ukry? i prze?adowa? bro?.
 • PVE: ?mig?owcy maj? teraz stopnie zniszczenia. Przy 60% wytrzyma?o?ci zaczynaj? si? dymi?, a na 20% ju? p?on?.
 • Operacja specjalna "Bia?y Rekin": teraz mo?na u?y? dwie monety o?ywiania na punkt kontrolny.
 • Interfejsu u?ytkownika: Teraz w czasie meczu podczas pisania wy?wietlane s? 5 ostatnich wiadomo?ci.
 • ?wi?towanie Nowego Roku si? sko?czy?o. Wróci?y standardowe wersje map i zwyk?e premie za codzienne wej?cia do gry. Usuni?to ?wi?teczne dekoracje kryjówki, tematyczne klasy amunicji i ?wi?teczny g?ówny motyw muzyczny.
 • Animacj? rzutów granatami dymnymi poprawiono, aby wygl?da?a w bardziej naturalny sposób.
 • Zmieniono te? trudno?? zlece?. Zobacz szczegó?y w poni?szej tabeli.
Opis Stare Nowe
Zabij 60 wrogów karabinem snajperskim 60 50
Zabij 10 wrogów defibrylatorem 10 12
Wykonaj 15 strza?ów w g?ow? za pomoc? pistoletów 15 20
Wykonaj 5 podwójnych strza?ów w g?ow? 5 6
Zabij 20 snajperów, graj?c in?ynierem 20 15
Zabij 15 wrogów broni? bia?? 15 20
Zabij 20 wrogów za pomoc? pistoletu 20 25
Wykonaj 15 zabójstw za pomoc? min kierunkowych 15 10
Odnów 500 punktów opancerzenia 500 1200
Zabij 20 in?ynierów, graj?c in?ynierem 20 12
O?yw 10 sojuszników 10 12
Odnów 500 punktów zdrowia sojusznikom 500 750
Zabij 30 wrogów za pomoc? pistoletu maszynowego podczas w?lizgu 30 25
Zabij 5 wrogów broni? bia?? podczas w?lizgu 5 6
Zabij 20 przeciwników granatami 20 15
Zabij 30 przeciwników strza?ami w g?ow? z karabinu snajperskiego 30 20
Zabij 20 in?ynierów, graj?c medykiem 20 15
Zabij 20 strzelców, graj?c strzelcem 20 30
Wygraj 4 mecze 4 3

Poprawni b??dów

 • Teraz nie wida? ju? przeciwników przez zas?on? dymn? i efekty o?lepiaj?ce.
 • PVP: “Bridges 2.0”: nie mo?na ju? zaj?? punktu, w którym gracze stawa?y si? niewidzialni dla przeciwnika.
 • PVP: teraz mo?na wykona? zlecenie, je?li si? rozgrywa ponad jeden mecz w jednym pokoju gry.
 • PVE: naprawiono artefakty wizualne powstaj?ce w ko?cowych ekranach gry zwi?zane z o?wietleniem sceny gry.
 • PVE: "Asia": naprawiono b??d, z powodu którego gracze nie mogli wej?? na ?mig?owiec w ko?cu misji.
 • PVE: teraz przy osi?gni?ciu punktu kontrolnego gracze, którzy pozostali w tyle, poprawnie przenosz? si? do dru?yny na platformie ruchomej.
 • Interfejs u?ytkownika: okno aktywnego zlecenia ju? nie zas?ania opisu przedmiotu.
 • Interfejs u?ytkownika: zak?adki czatu ju? si? prze??czaj? samoczynnie.
 • Specjalna operacja "Prype?: po zniszczeniu bossa modliszki nie ma ju? dodatkowych komunikatów o jego ?mierci.
 • Specjalna operacja "Prype?":  boss modliszka ju? nie przestaje strzela? z broni g?ównej po 4 fali.
 • Specjalna operacja "Prype?: podczas ostatniego starcia przeciwnicy poprawnie wskakuj? na platform?, a nie przelatuj? przez ni?.
 • Specjalna operacja "Prype?":  APC-3000 ju? nie przestaje strzela? w graczy, którzy opu?cili budynek.
 • Specjalna operacja "Prype?": poprawiono markery wskazuj?ce punkty wspinania si?.
 • Specjalna operacja "Prype?": nie ma ju? migotania w niebie.
 • Specjalna operacja "Prype?": ju? nie mo?na utkn?? w pewnych miejscach.
 • Specjalna operacja "Prype?": wskazówki punktów kontrolnych nie pojawia?y si? za oczyszczonym obszarem.
 • RMG Custom: naprawiono animacj? pchania obiektów z wyposa?onym karabinem maszynowym.
 • ZX84 A5 Custom: teraz na odleg?o?ci podanej w statystykach broni mo?na zabi? przeciwnika strza?em w g?ow? niezale?nie od za?o?onego na nim rynsztunku.
 • PVE/PVP: naprawiono b??d, który nie dawa? graczom do??czy? do meczu.
 • Osi?gni?cie "Kanonada w D-dur" (zniszcz 100 razy wie?? podczas misji Zenit) wróci?o na ekran osi?gni??  i teraz jest odblokowywane poprawnie.
 • Osi?gni?cie "Dzie? Kolumba" teraz uwzgl?dnia zabójstwa wrogów ze z?otej wersji ACR.
 • Lokalizacja: poprawiono opis niektórych osi?gni??.
 • Garota, CCR Honey Badger, AR-GAR, GU7, Miller AP6: wbudowane/unikalne t?umiki teraz dzia?aj? poprawnie w trybach PVE.
 • Zimowe wersje lunet do PM teraz zachowuj? si? w ten sam sposób jak podstawowe (standardowe).
 • RST 14: obra?enia od bagnetu zadawano niezbyt szybko.
 • M217: naprawiono animacj? przesuwania si? zamka mi?dzy strza?ami.

Zobacz więcej

Restart Serwera - 27.02.2018
Serwer EU oraz NA, 27.02.2018 w godzinach 08:00 - 09:00 UTC (09:00 - 10:00 CET) będą niedostępne
19 Feb 2018 article
Turnieje AP – Rejestracja Rozpoczęta
Rejestracja na pierwszy indywidualny turniej Warface ju? ruszy?a
19 Feb 2018 esports

Pozostawaj z nami