Graj za darmo

 

PEG-7 — ograniczona oferta

Kategoria: Cekhauz


PEG-7 to kompaktowa strzelba dysponuj?ca wspania?? si?? ognia w walce na bliski dystans.

INSPIRACJE

Oparta o MAG-7, strzelba ta wyró?nia si? niezwyk?? konstrukcj?. I w?a?nie to jest jednym z mocnych argumentów na korzy?? tej broni. Tradycyjnie strzelby s? najlepsz? opcj? do prowadzenia dzia?a? wy?omowych. Mimo ogromnego ra?enia obalaj?cego, maj? oczywi?cie kilka wad uwarunkowanych sam? klas?, zw?aszcza je?li chodzi o rozmiar i pojemno?? magazynka.

MAG-7 zaprojektowano w oparciu o konstrukcj? Uzi, ??cz?c? cz??ci stalowe (komora zamkowa i inne) z uchwytem plastykowym. Do wzorca nawi?zuje te? magazynek zewn?trzny usytuowany jako chwyt pistoletowy u?atwiaj?cy prze?adowanie.

W istocie, producent Techno Arms PTY potrafi? stworzy? strzelb?, która dobrze si? sprawdza w ograniczonej przestrzeni dzi?ki skróconej lufie i systemowi zasilania.

W WARFACE

Mimo swoich rozmiarów, PEG-7 ma jedne z najwi?kszych warto?ci obra?e? w grze. Jest to przecie? strzelba typu pump-action. Razem z tym, celno?? broni nie jest ograniczona, a zasi?g te? pozostaje na przyzwoitym poziomie. Do?? niski odrzut sprawia, ?e PEG-7 dobrze si? sprawdza w zwalczaniu wroga ci?giem strza?ów, gdy nie padnie od pierwszego.

PEG-7 to strzelba typu pump-action ze standardowym magazynkiem zewn?trznym. Oznacza to, ?e wymagane jest dzia?anie ?lizgowe po ka?dym strzale, wówczas gry magazynek zewn?trzny przy?piesza i u?atwia prze?adowanie.

Strzelba dost?pna jest w dwóch wersjach, zwyk?ej i z?otej. Obie wersje mo?na znale?? w Skrzynkach Losowych za Kredyty. Z?ota odmiana ma nieco zwi?kszon? szybkostrzelno?? (130 w porównaniu do 128) i mie?ci wi?cej naboi w magazynku (6 przeciw 5).

Bro? b?dzie dost?pna tylko przez ograniczony czas, zaczynaj?c od 06.03.2018 (godz. 12:00 UTC) do 13.03.2018 (godz. 12:00).

OSI?GNI?CIA

 

Pot??ny magazynek

Zabij 10 000 wrogów strzelb? PEG-7 lub jej z?ot? wersj?

Zaaw. pot??ny magazynek

Zabij 25 000 wrogów strzelb? PEG-7 lub jej z?ot? wersj?

Z?oty magazynek

Zabij 999 wrogów z?ot? strzelb? PEG-7

 


Zobacz więcej

Wkrótce w grze: ulepszenia celowników
Poprawiono szereg celowników
06 Mar 2018 article
Gry rankingowe – sezon 23
B?d? najlepszy!
06 Mar 2018 article

Pozostawaj z nami