Graj za darmo

 

„Absolute Power” zmierza ku zakończeniu

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Czas up?ywa w miar? tego, jak wspinacie si? do szczytów "Absolute Power". Globalna operacja zostanie zako?czona w pocz?tku kwietnia. Jednak nadal b?dziecie mieli dost?p do Placówki handlowej, ekwipunku i tworzenia unikalnych broni. Je?li pozosta?y jeszcze nagrody i osi?gni?cia, które chcecie zdoby?, jest teraz najlepszy czas, by skupi? si? na ich uzyskaniu.

Zamkni?cie globalnej operacji i turniej

Operacja „Absolute Power” zostanie uwie?czona epickim turniejem, który wyznaczy szcz??liwych posiadaczy puli nagród w segmencie indywidualnym i dru?ynowym. Wielki Fina? odb?dzie si? 1 kwietnia 2018 (bez ?artów!). B?dzie to ostatni dzie? dost?pno?ci globalnej operacji na stronie internetowej. Uczestnicy b?d? musieli uko?czy? post?p w bie??cej operacji, wyda? Punkty bojowe i wykona? misje. W dniu 2 kwietnia wszystkie zasoby „Absolute Power” z wyj?tkiem Placówki handlowej, ekwipunku i tworzenia broni zostan? dezaktywowane.

Ponad $176.000 zabior? ze sob? zwyci?zcy gracze pro!

Dowiedz si? wi?cej „Absolute Power” tutaj.

Punkty bojowe

Stanowczo zalecamy wyda? swoje Punkty Bojowe przed ko?cem miesi?ca, bo zostan? zresetowane po uko?czeniu operacji. Punkty bojowe mo?na wyda? na:

  • Tworzenie i otwieranie pojemników
  • Ulepszenie i przy?pieszenie odblokowania pojemników z materia?ami do AK Alpha
  • Przy?pieszenie misji swoich oddzia?ów najemnych

Tworzenie broni

Przypomnienie: mo?na b?dzie nadal tworzy? AK Alpha nawet po oficjalnym zamkni?ciu globalnej operacji. Nadal b?dziecie otrzymywa? pojemniki z zasobami i strona tworzenia te? b?dzie aktywna. Gdyby?cie chcieli przy?pieszy? post?p po zako?czeniu „Absolute Power”, mo?na b?dzie u?ywa? w tym celu Kredytów (zamiast Punktów bojowych w czasie aktywnego wydarzenia).

AK Alpha b?dzie wasz: jest mnóstwo czasu, je?li zdobyli?cie dost?p do "Absolute Power" przed 1 kwietnia lub jeszcze zrobicie to.

Oddzia?y najemne

Koncepcja nast?pnej globalnej operacji ju? zosta?a okre?lona i prace nad jej tworzeniem ju? ruszy?y. Do?o?yli?my stara?, aby uwzgl?dni? wasze ?yczenia i wzi?li?my pod uwag? problemy poprzedniej globalnej operacji. Dlatego nowy system b?dzie radykalnie si? ró?ni? od „Atlas of War” i „Absolute Power”. W ka?dym b?d? razie nie b?dzie ju? oddzia?ów najemnych, które zbierali?cie w „Atlas of War” i „Absolute Power”.

Rozwa?amy mo?liwo?? wprowadzenia wydarze? sezonowych powi?zanych z oddzia?ami, które ju? skompletowali?cie.

W tej chwili pracujemy nad mo?liwo?ci? wykorzystania waszych oddzia?ów jako cz??ci przysz?ych wydarze?. W ten sposób chcemy zachowa? waszych najemników i przynajmniej cz??ciowo zatrzyma? koncepcj? „oddzia?ów najemnych”. B?dziemy informowa? was na bie??co.

Osi?gni?cia

W „Absolute Power” wi?ksza cze?? osi?gni?? pojawia?a si? w ekwipunku natychmiast po ich zdobyciu. Reszta (np. osi?gni?cia turniejowe) pojawi? si? w ekwipunku w ci?gu tygodnia po zamkni?ciu wydarzenia.

Pozosta?o mniej ni? trzy tygodnie, zanim „Absolute Power” dobiegnie ko?ca. Nie jest to jednak tak ma?o, jak si? wydaje. Nadal mo?ecie wykonywa? dziesi?tki misji w grze, wysy?a? swoje oddzia?y po zdobycz i zdobywa? mnóstwo nagród!

Przejmijcie w?adz? absolutn?, póki jeszcze mo?ecie!


Zobacz więcej

Wkrótce w grze: ulepszenia celowników
Poprawiono szereg celowników
13 Mar 2018 article

Pozostawaj z nami