Graj za darmo

 

Aktualizacja marca już w grze

Kategoria: Opis patcha

?o?nierze!

Nadchodz?ca aktualizacja wprowadzi oczekiwan? przeróbk? mapy „Yard”, nowe bronie i poprawki b??dów.

Bronie

UZI Pro

UZI Pro b?dzie drugim legendarnym pistoletem maszynowym w Zbrojowni. Wszyscy gracze, którzy maj? do?? punktów zbrojowni, b?d? mogli otrzyma? t? wspania?? bro?.

Jej g?ówne zalety to najwy?sza szybkostrzelno??, wysokie obra?enia zadawane w ko?czyny, komfortowy odrzut i mnóstwo unikalnych dodatków. Otrzymacie te unikalne dodatki wraz z odblokowaniem UZI Pro.

Czitaj dalej

Fostech Origin-12

Je?li chodzi o statystyki Origin w grze, strzelba mo?e si? pochwali? wspania?? szybkostrzelno?ci?, porz?dnymi obra?eniami i przede wszystkim celno?ci? nawet na d?u?szym dystansie. Na dodatek oferuje du?? pojemno?? magazynka na 20 nabojów i szybkie prze?adowanie. Z?ota wersja Origin-12 nie tylko sprawi, ?e b?dziesz si? wyró?nia? na polu walki, lecz zapewni ci jeszcze wi?ksz? przewag? w zakresie szybkostrzelno?ci i skutecznego zasi?gu ra?enia. Kompatybilne dodatki obejmuj? celownik i t?umik p?omienia.

Czitaj dalej

Granatnik podczepiany

Granatnik podczepiany zosta? znerfiony. Teraz nie mo?na zabi? postaci trafieniem bezpo?rednim w nast?puj?cych warunkach:

 • Posta? ma pe?ne punkty zdrowia i pancerza
 • Kamizelka zapewnia 30+ dodatkowych punktów pancerza lub co najmniej 10% ochrony przed eksplozjami

Zwi?kszono odrzut przy prowadzeniu ognia z zamontowanym granatnikiem.

Ulepszenia celowników

W najbli?szej aktualizacji zostanie ulepszony szereg celowników, aby te dodatki sprawia?y wam jeszcze wi?ksz? przyjemno?? w grze. Zmiany b?d? obejmowa?y celownik optyczny do pistoletu, podstawow? lunet? do karabinu automatycznego, specjalny celownik refleksyjny i MRS z regulowanym LED. Zmianom ulegn? zwyk?e, z?ote i kamufla?owe wersje celowników.

Ulepszenia b?d? dotyczy?y zasadniczo strony wizualnej – pozycji kamery podczas strzelania, wygl?du samego celownika na ekranie itd. Tym samym pole widzenia zostanie poprawione tak w celowniku, jak te? poza nim, podczas gdy przestarza?e siatki celownicze zostan? zast?pione.

Tylko w przypadku jednego celownika zmieni si? sam mechanizm: celownik optyczny do pistoletu z rzadkiego poziomu zbrojowni b?dzie zapewnia? w trybie celowania przybli?enie 2X zamiast 1.5X.

Czytaj dalej


Przeróbka mapy “Yard”

W grze pojawi si? odnowiona wersja mapy “Yard” w trybie “Podk?adania bomby”. Od strony wizualnej mapa b?dzie powa?nie ulepszona, ale kluczowe obiekty pozostan? na tych samych miejscach. Oznacza to, ?e przeróbka nie b?dzie kolidowa?a z orientacj? na mapie, do której si? przyzwyczaili?cie.

Czytaj dalej


Inne zmiany

 • Windows XP i Windows Vista nie s? ju? obs?ugiwane
 • Wszystkie mapy trybu "Deathmatch dru?ynowy" wróci?y do Wojen klanowych
 • Do wszystkich typów celownika dodano kropk?
 • Bomba ju? nie zapada si? mi?dzy obiektami
 • Przycisk "Autorzy" usuni?to z sekcji pomocy w grze.

Poprawki b??dów

 • Usuni?to b??d animacji po ataku strzelb? w walce na bliski dystans
 • AK „Alpha”: naprawiono problem wizualny z uchwytem karabinu automatycznego.
 • RMG Custom: zabójstwa z tej broni teraz s? zaliczane do osi?gni?cia „Rosyjski pogromca”.
 • Atheris GQ50: cz?steczki od strza?ów z tej broni ju? nie s? duplikowane w dolnej cz??ci lufy.
 • Richmond 770: przerobiono materia?y broni, aby lepiej wspó?dzia?a?y z o?wietleniem otoczenia.
 • Szybka luneta ?redniego zasi?gu 5x: usuni?to wizualne artefakty w czasie przybli?enia.
 • PvE: „Ba?kany”: wskazówka miejsca podk?adania bomby teraz znika poprawnie po dalszym przemieszczeniu si? grupy.
 • PvE: „Bliski Wschód”: naprawiono niektóre miejsca, w których mo?na by?o utkn??.
 • PvP: „Wojny klanowe”: ju? nie mo?na rozpocz?? meczu bez przeciwnika.
 • PvP/PvE: na ekranie wyników dodano brakuj?c? spacj?.
 • Specjalna operacja „Prype?”: naprawiono niektóre problemy wizualne.
 • PvE: naprawiono b??dy powoduj?ce niezaliczanie mini-osi?gni??.
 • Kryjówka: naprawiono problem, z powodu którego granat czasem nie detonowa? w rogu.
 • Kryjówka: teraz mo?na ca?kiem w?lizn?? si? pod przeszkod?.
 • Kryjówka: odleg?a ?ciana jest teraz wy?wietlana prawid?owo.
 • D?wi?k: odg?os strza?u ju? si? nie zacina po ?mierci postaci.
 • Lokalizacja: usuni?to puste wiersze w opisach niektórych modu?ów i przedmiotów.

Znane problemy

 • T?umik ognia karabinu wyborowego: po strzale w trybie celowania pojawiaj? si? zduplikowane cz?steczki.

Do zobaczenia w grze!


 

Zobacz więcej

Operacja „Prima aprilis”
Wyrwij z r?k Oberona najlepsze bronie
28 Mar 2018 general
Gry rankingowe – sezon 24
B?d? najlepszy!
28 Mar 2018 general

Pozostawaj z nami