Graj za darmo

 

Aktualizacja kwietniowa już w grze

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Aktualizacja kwietniowa ju? wysz?a! Nowa mapa „Phantom Zone” w trybie „Deathmatch dru?ynowy”, nowe bronie, zmiana balansu starych broni i poprawki b??dów – wszystko, na co czekali?cie.

BRONIE

Bowie M48

Nowe uzupe?nienie broni legendarnego poziomu – nó? Bowie, legenda narodowa i element spu?cizny historycznej USA. Warface wprowadzi odmian? M48 produkowan? przez United Cutlery.

Obra?enia i pr?dko?? szybkiego ataku t? broni? (LPM) s? porównywalne do zadawanych toporkiem lub katan?, podczas gdy obra?e? przy ci??kim ataku (PPM) wystarczy, by zabi? jednym ciosem przeciwnika w kamizelce Korund.

Pami?tajcie o osi?gni?ciach! Za zabójstwo 10 000 i 25 000 nieprzyjació? tym no?em otrzymacie belki „Walka na no?e” i „Pami?tajcie o Alamo” odpowiednio!

Nó? M48 Bowie to bro? arsena?owa, któr? odblokowuje si? za punkty zbrojowni zdobywane za gr?. Gracze, którzy ju? zacz?li odblokowanie legendarnego poziomu, najprawdopodobniej otworz? ten nó? w pierwszej kolejno?ci. Oznacza to, ?e nowi gracze nie b?d? potrzebowali du?o punktów zbrojowni i czasu na odblokowanie no?a.

Remington MSR

Remington MSR, czyli Modular Sniper Rifle, to nast?pny wielkokalibrowy karabin wyborowy, który pojawi si? w grze. Zostanie wprowadzony nieco pó?niej. ?led?cie wiadomo?ci, aby dowiedzie? si? wi?cej!

Dowiedz si? wi?cej

SMG-9 Ares

Zwi?kszono obra?enia (do 63), zasi?g (do 8.5 metrów) oraz mno?nik obra?e? w g?ow? i czas przybli?ania przy celowaniu. Zmiany dotkn? wszystkich wersji tej broni.

Przebalansowanie strzelb

Ponownie wyregulowali?my obra?enia, zasi?g i odrzut szeregu waszych ulubionych broni. Oto pe?na lista zmian.

 


 

Viper


 

Richmond Nova Tactical


 

MC 255 12


 

PEG


 

Richmond M4 Super 90


PHS-12


 

PHS-15


 

Kite Pump


 

Richmond 870 RIS


 

Boas


 

Piledriver


 

Striker


Nowa mapa „Phantom Zone” w trybie „Deathmatch dru?ynowy”

W ko?cu wysz?a nowa mapa „Phantom Zone” w trybie „Deathmatch dru?ynowy”. Warface zetknie si? z si?ami Blackwood w Prypeci – jednym z najbardziej atmosferycznych miast duchów na ?wiecie, które ju? mieli?cie okazj? zobaczy? w operacji specjalnej. Ka?dy, kto opu?ci pole bitwy, nieuchronnie zginie od napromieniowania!

W ko?cu wysz?a nowa mapa „Phantom Zone” w trybie „Deathmatch dru?ynowy”. Warface zetknie si? z si?ami Blackwood w Prypeci – jednym z najbardziej atmosferycznych miast duchów na ?wiecie, które ju? mieli?cie okazj? zobaczy? w operacji specjalnej. Ka?dy, kto opu?ci pole bitwy, nieuchronnie zginie od napromieniowania!


USUNI?TO MO?LIWO?? WIDZENIA PRZEZ DYM I EFEKTY O?LEPIAJ?CE

Ju? nie mo?na widzie? przez dym i ignorowa? efekty granatów b?yskowo-hukowych.


INNE ZMIANY

 • Post?p w zbrojowni sta? si? bardziej p?ynny. ??czna liczba potrzebnych punktów zbrojowni zosta?a zmniejszona o oko?o 20%.
 • Granaty odrzucaj?ce. Granaty odrzucaj?ce wycofano ze sklepu, w tym z losowych skrzynek. Nie dotyczy to granatów, które gracze ju? maj? w swoich magazynach.
 • Obni?ono koszty naprawy nast?puj?cych broni: AC7, R60E4, RST-14, Anatolia RK-102 (wersja zwyk?a i «Atlas»), SX-41 (wersja zwyk?a i «Anubis»), MT-19, TT?3000 (wersja zwyk?a, „Anubis” i „Radiance”), AP-84 Custom „Atlas”, Q-88, B-5000 (wersja zwyk?a i „Anubis”).
 • Skórki nast?puj?cych broni bia?ych zosta?y przerobione: nó? Ultra Marine („Urban”, „Desert” i „Wilderness”), nó? uniwersalny („Urban”, „Desert” i „Wilderness”), katana („Mk.60 Mod” i „Special Forces”). Teraz kamufla?e pokrywaj? te? g?owni? no?a.
 • Ulepszono wizualne efekty p?omienia wylotowego dla nast?puj?cych broni: Python, pistolet High Power, M9A1 i MD9.
 • PvP, Wcze?niej ustalone grupy: specyficzne tryby gry teraz maj? ró?ne ograniczenia co do liczby graczy we wcze?niej ustalonych grupach, które mog? do??czy? do gry: „Battle Royale” – tylko 1, „Ka?dy na ka?dego” – najwy?ej 5, inne tryby – najwy?ej 3.
 • Teraz po pewnych czynno?ciach graczy (np. podk?adanie bomby lub przeskakiwanie przez przeszkod?) przy?pieszono animacj? wyci?gania broni, dzi?ki czemu mo?na szybciej rozpocz?? strzelanie ni? wcze?niej. Zmiana dotyczy tylko broni ze specjaln? animacj?.

POPRAWKI B??DÓW

 • PvP, Mecze rankingowe: naprawiono niektóre przypadki, kiedy gracze nie zachowywali wspó?czynnika Z/S po ponownym do??czeniu do meczu.
 • PvP, „Szturm”, „Wharf”: ju? nie mo?na utkn?? w pewnych miejscach.
 • PvP, „Szturm”, „Wharf”: rzucony granat ju? nie mo?e utkn?? mi?dzy przewodami w górnej cz??ci ogrodzenia.
 • PvP, „Szturm”, „Wharf”: usuni?to mo?liwo?? zaj?cia pozycji, która daje niezamierzon? przewag? w meczu.
 • PvP, „Podk?adanie bomby”, „Destination”: obiekty zniszczone wybuchem s? teraz odnawiane w pocz?tku kolejnej rundy.
 • PvP, „Demolka”, „Towers”: usuni?to mo?liwo?? zaj?cia pozycji, która daje niezamierzon? przewag? w meczu.
 • PvP, „Polowanie”, „Coliseum”: naprawiono niektóre artefakty wizualne.
 • PvP, czat: czat teraz otwiera si? automatycznie po wej?ciu do pokoju gry.
 • Operacja specjalna «Prype?»: ju? nie mo?na pojawi? si? wewn?trz obiektu i utkn?? w nim.
 • Operacja specjalna „Prype?”: nieprzyjaciele ju? nie pojawiaj? si? wprost ze ?ciany.
 • Operacja specjalna „Anubis”: ju? nie mo?na zabija? przeciwnika przez ?cian?.
 • Osi?gni?cie „Rosyjski pogromca”: teraz zabicia z broni Viper i SMG-19 Wisent w wersji halloweenowej oraz z broni „Z?y Miko?aj” poprawnie zaliczane do osi?gni?cia.
 • Osi?gni?cie „Kolekcjoner bólu”: teraz zabicia ze z?otej wersji CCR CQB s? poprawnie zaliczane do osi?gni?cia.
 • Granaty dymne: zawleczka ju? nie koliduje z palcami postaci.
 • Nanokombinezony kobiece: animacja naprawienia broni w pozycji le??cej teraz jest wy?wietlana poprawnie.
 • Celownik podstawowy (przybli?enie x5.5): krzy?yk ju? nie jest tak du?y.
 • Snajperska luneta (przybli?enie x4.5 ): naprawiono artefakty wizualne podczas przybli?ania.
 • M217 (wszystkie wersje): naprawiono animacj? prze?adowania.
 • Python: naprawiono b??d przybli?enia bez zamontowanego dodatku.
 • Interfejs: Naprawiono opcj? „Pe?ny ekran” w ustawieniach grafiki.
 • Animacja: naprawiono opó?nienie animacji po podniesieniu si?.
 • Animacja: naprawiono ikon? dost?pno?ci podk?adania bomby przy wspinaniu si? z min? w r?kach.
 • Granat fajerwerkowy: naprawiono ikon? w sklepie i ekwipunku.

Do zobaczenia w grze!


Porozmawiaj na Facebook

Porozmawiaj na Discord 

Porozmawiaj na Forum 

Zobacz więcej

Nuklearna nadzieja
PEG-7 jest tym, czego szukasz
18 Apr 2018 armory
Richmond S22 SAS - już w grze!
e?ne akta karabinu wyborowego
18 Apr 2018 armory

Pozostawaj z nami