Graj za darmo

 

Pierwszy rzut oka na K.I.W.I. – już w przedsprzedaży

Kategoria: Artykuł

Szanowni gracze!

T?sknicie za napi?t? akcj? i cennymi nagrodami? Nowy wiek dzia?a? wojennych jest tu? za rogiem. Niesko?czona walka mi?dzy Warface a Blackwood zostawi?a du?o miejsca na wy?onienie si? innej tajemniczej pot?gi. To b?dzie debiut organizacji K.I.W.I

K.I.W.I. - zamów w przedsprzeda?y teraz

Globalna operacja K.I.W.I. jest kontynuacj? „Absolute Power” i „Atlas of War”. Tym razem chodzi o co? wi?cej, ni? o zwyk?e bronie i w?a?nie posiadanie informacji b?dzie ustala? tu zasady gry. Zag??bicie si? w tajemnicze ?rodowisko grupy zadaniowej K.I.W.I., otrzymuj?c w miar? post?pu dost?p do zaszyfrowanych i porozrzucanych plików.

K.I.W.I.

Zróbcie pierwszy krok teraz, zamawiaj?c w przedsprzeda?y globaln? operacj? K.I.W.I. Wkroczycie do akcji natychmiast po rozpocz?ciu wydarzenia! Podobnie jak wcze?niej, b?dziecie wykonywa? ró?ne misje PvP i PvE, leveluj?c postacie, rozszerzaj?c swój arsena? i ekwipunek i gromadz?c fortun? na Placówce handlowej. I nie zapominajcie o tematycznym turnieju z rzeczywist? pul? nagród!

Po co zamawia? w przedsprzeda?y teraz? Zamawiaj?c w przedsprzeda?y K.I.W.I przed godz. 20:59 UTC (22:59 CEST) 31.05.2018, otrzymacie rzadkie przedmioty.

5000 granatów dymnych ATLAS 5000 granatów dymnych Absolute Nowy kamufla? pustynny do AK Alpha

Przypominamy, ?e wymienione przedmioty s? egzotycznymi i nie mo?na ich obecnie zdoby? za ?rodki w grze. Nagrody z tytu?u pre-orderu trafi? do ekwipunku graczy na stronie gry w pocz?tku czerwca.

Data uruchomienia globalnej operacji K.I.W.I. zostanie og?oszona oddzielnie.


Unikalne nagrody

Tradycyjnie, uczestnicy K.I.W.I. b?d? mogli zdoby? unikalne przedmioty i sprz?t. B?dziemy stopniowo ujawnia? szczegó?y na temat nagród. Na razie chcemy krótko anonsowa?, czego mo?ecie si? spodziewa?.

Jak wam si? to podoba? Du?o innych przedmiotów K.I.W.I b?d? wygl?da?y w podobnym stylu.

AK-Alpha z „Absolute Power” zosta? powszechnym ulubie?cem. Czy chcecie otrzyma? inn?, równie pot??n? bro?? Z pewno?ci? potraficie. Stwórzcie niezrównany TDI KRISS Super V!


Zabawa na ca?ego od pierwszych dni

Porzucili?my system kamieni milowych i stopniowego wykonania, który obowi?zywa? w poprzednich operacjach. Jak tylko ruszy event, mnóstwo cech b?dzie od razu dost?pne uczestnikom w pe?nej mierze. Wi?ksza cz??? zawarto?ci K.I.W.I. b?dzie dost?pna w pierwsze dni od samego pocz?tku.

K.I.W.I.


Tylko najlepsze

Przestudiowali?my wasz? opini? na temat "Absolute Power" i wdro?yli?my zmiany. Otó? zatrzymali?my popularne cechy, podczas gdy reszta zosta?a usuni?ta b?d? przerobiona. Przejrzyjmy te zmiany:

  • Usun?li?my niektóre skomplikowane mechaniki, które wymaga?y du?ego wydatku Punktów bojowych (kompletowanie oddzia?u i PVP).
  • Placówka handlowa, misje gry i post?p osobisty zosta?y: wszystko, co najbardziej lubicie!
  • Pojemniki otrzymane bezp?atnie za aktywno?ci w grze mo?na b?dzie sprzedawa? na Placówce handlowej: bogactwa s? w r?kach!
  • Zdobywanie materia?ów do tworzenia broni stanie si? bardziej wygodne: unikalna bro? in?yniera jest teraz o wiele bli?sza!
  • Usuni?to globalne kamienie milowe, a wi?c ju? nie musicie odblokowywa? dodatkowych funkcji.
  • Poprawiono interfejs wraz z optymalizacj? techniczn? innych rzeczy.
  • Podniesiono warto?? poziomu postaci i wprowadzono dodatkowe mo?liwo?ci levelowania.

Na razie to wszystko! Wkrótce pojawi si? wi?cej artyku?ów na temat nowej globalnej operacji, a wi?c b?d?cie na bie??co, aby pozna? wszystkie szczegó?y.

Zamawiajcie w K.I.W.I. przedsprzeda?y, otrzymujcie egzotyczne nagrody i jako pierwsi do??czajcie do nowej ery Warface!

K.I.W.I.


Zobacz więcej

Gry rankingowe – sezon 27
B?d? najlepszy!
18 May 2018 article
Orzeźwiająca aktualizacja sklepu
Lodo?amacze: prze?cign?? legendy
18 May 2018 armory

Pozostawaj z nami