Graj za darmo

 

Aktualizacja lipcowa

Kategoria: Opis patcha

?o?nierze!

Najnowsza aktualizacji ju? jest do pobrania. Wejd?cie do gry, aby zobaczy? nowy nó? motylkowy, legendarn? bro? strzelca VHS-2 i poznajcie inne zmiany wprowadzone do systemu dyscyplinarnego.

NÓ? MOTYLKOWY

Ta ekscentryczna, ale zabójcza bro? ozdobi ka?d? kolekcj? elitarn? dzi?ki urochej animacji i skórkom. Nó? motylkowy jest zgodny ze wszystkimi standardami jako?ci broni bia?ej, i pot??ny atak tym no?em (PPM) potrafi obali? nawet ci??ko opancerzonego przeciwnika. Nawet kamizelka "Corundum" nie powstrzyma go!

Z?ota wersja no?a ma zwi?kszone obra?enia w szybkim ataku (PPM), co ucieszy ka?dego, kto cz?sto si?ga po walk? wr?cz.

Nó? motylkowy i wszystkie jego 8 skórek specjalnych mo?na wylosowa? ze skrzynek za Kredyty. Szansa na wypadni?cia zwyk?ej i z?otej wersji jest taka sama, jak w przypadku innych losowych skrzynek za Kredyty w grze.

Operuj motylem i zdobywaj specjalne belki osi?gni?? za zabójstwa!

VHS-2

VHS-2 b?dzie w Zbrojowni drug? broni? legendarnego poziomu dla strzelca odblokowywan? za Punkty zbrojowni. Spo?ród cech wyró?niaj?cych tej broni s? 4 unikalne dodatki w?a?nie do tej broni.

 • Wbudowany celownik z przybli?eniem 3x; zast?powany ka?dym innym odblokowanym dodatkiem.
 • T?umik p?omienia VHS-2 ogranicza nie tylko widoczno?? p?omienia powylotowego, lecz te? redukuje spadek obra?e? na odleg?o?ci, poprawiaj?c w ten sposób przebicie.
 • Granatnik podczepiany do VHS-2, poprawia si?? prze?omow?, zmniejsza celno?? i zwi?ksza odrzut.
 • Uchwyt do VHS-2 poprawia celno?? i zmniejsza odrzut (z wyj?tkiem pozycji le??cej).

VHS-2 ma wspania?e statystyki i zachowuje si? podobnie do M16A3 Custom. Likwiduj wroga za pomoc? VHS-2 i otrzymuj specjalne osi?gni?cia.

NOWE KROKI DYSCYPLINARNE

Wprowadzamy nowy system kroków dyscyplinarnych wobec graczy zbyt szybko opuszczaj?cych mecze w Szybkiej grze. System b?dzie dzia?a? narastaj?co: kara b?dzie zale?a?a od historii opuszczenia meczów przez gracza.

Pocz?tkowo je?li gracz spróbuje opu?ci? mecz, zobaczy ostrze?enie o ewentualnych krokach dyscyplinarnych. W przypadku zignorowania ostrze?enia i opuszczenia meczu, nie b?dzie móg? do??czy? do nowej szybkiej gry przez 1 minut?, a na konto b?dzie na?o?ony 3-dniowy okres próbny.

Je?li gracz b?dzie nadal opuszcza? mecze w okresie próbnym, nie b?dzie móg? do??czy? do meczu przez 3 minuty, nast?pnie - 5 minut i tak dalej a? do 30 minut w ko?cu. Okres próbny b?dzie ponownie uruchamiany po ka?dym naruszeniu i mo?e by? skasowany tylko, je?li nie opuszczano meczów w okresie próbnym.

System b?dzie dzia?a? w wi?kszo?ci trybów PvP szybkiej gry z wyj?tkiem "Ka?dy na ka?dego", "Polowanie" i "Battle Royale". Te mecze mo?na opuszcza? bez ?adnych skutków w ka?dej chwili. Zwracamy uwag?, ?e system nie b?dzie dzia?a? w pokojach prywatnych i na wojnie klanowej. Kary za Mecze rankingowe pozostan? niezmienne.

Je?li do?wiadczacie trudno?ci z minutnikami zawieszenia w kolejce, prosz? si? upewni?, ?e na PC s? prawid?owe ustawienia czasu i daty.

GLOBALNA OPERACJA: K.I.W.I.

Do gry wprowadzono przedmioty nowej globalnej operacji:

 • Kriss Super V Custom
 • Bronie K.I.W.I.
 • Skórki K.I.W.I.
 • Pancerz K.I.W.I.
 • Skórki „Tigerstripe”

INNE ZMIANY

 • Tymczasowo wy??czono tryb gry "Battle Royale" – planowo pracujemy nad jego ulepszeniem. Znajdziecie wi?cej informacji na temat zmian w naszym artykule nt. Battle Royale 2.0!
 • Istotnie obni?ono koszty naprawy wszystkich broni dodatkowych i bia?ych, z wyj?tkiem broni poziomu podstawowego (jak Beretta M9 lub nó? Ultramarine).
 • Granat b?yskowy M4: poprawiono wizualizacj? (tekstury i animacje), aby wygl?da? jeszcze bardziej... b?yskowo. Mamy nadziej?, ?e spodoba si? wam nowy wygl?d: mechanika pozostanie niezmienna. Zaktualizowali?my te? ikon? przedmiotu.
 • Przechwytywanie: "Vault" zast?piono bardziej ?wi?tecznym odpowiednikiem "Skarbiec FWC" Obie wersje dost?pne s? w pokojach prywatnych i wojnie klanowej.
 • Usuni?to szereg zlece? kooperacji zwi?zanych z zabójstwami broni? bia?? i dodatkow? oraz strza?ami w g?ow?. Sta?o si? oczywiste, ?e zlecenia te negatywnie wp?ywa?y na rozgrywk? dru?ynow?, cz?sto prowadz?c do niezas?u?onej pora?ki.
 • Pewne bronie i sprz?t s? teraz niedost?pne w sklepie gry dla postaci, które nie osi?gn??y jeszcze 11 rangi (sprz?t bojowy, sprz?t koronowy i bronie podstawowe z losowych skrzynek).
 • Wyd?u?ono okres trwania ró?nych broni wydawanych za osi?gni?cie nowej rangi. Postacie rangi 1-9 otrzymaj? nagrod? na 30 dni, rangi 11-59 - od 7 do 30 dni.
 • Karabin automatyczny FN FAL DSA-58: nieco zwi?kszono efekt redukcji odrzutu z zastosowaniem uchwytu taktycznego DSA-58. Ten sam efekt nieco zmniejszono dla innych uchwytów ze Zbrojowni.
 • D17 (mapa): dodano powierzchnie, aby u?atwi? wej?cie do korytarza bocznego obok miejsca podk?adania bomby.

POPRAWKI B??DÓW

 • Naprawiono b??d powoduj?cy zawieszanie si? ekranu wczytywania podczas wej?cia do meczu.
 • Naprawiono b??d, przy którym gracz móg? utkn??, pomagaj?c sojusznikom si? wspina?.
 • Naprawiono nieprawid?ow? animacj? nóg innych graczy przy do??czeniu do meczu.
 • Naprawiono b??d tekstury z nieprawid?ow? zas?on? dymn?, gdy na linii wzroku s? wodospady lub inne p?yny.
 • Naprawiono problemy z jednostkami AI, które mog?y utkn?? w niektórych misjach PvE.
 • Naprawiono nieprawid?owe wska?niki podk?adania C4 w niektórych misjach PvE.
 • Podk?adanie bomby: naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy podniesienie bomby, je?li gracz oczekuj?cy reanimacji upad? na ni?.
 • Blitz: naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy zako?czenie rundy przy braku przeciwnika.
 • Bridges 2.0, D17, Yard 2.0 i District (mapy): naprawiono szereg obiektów. Te zmiany mia?y na celu naprawienie problemów z granatami (które wcze?niej rykoszetowa?y od niewidzialnych tekstur z powrotem do gracza).
 • Destination (mapa): naprawiono artefakty wizualne po wybuchu C4.
 • Hawkrock (mapa): naprawiono dystans wy?wietlana niektórych obiektów w zale?no?ci od odleg?o?ci do gracza.
 • Yard 2.0 (mapa): naprawiono b??d, który pozwala? graczom strzela? przez ca?? map?.
 • Yard 2.0 (mapa): naprawiono szereg obiektów, które wcze?niej by?y nieprzebyte.
 • Yard 2.0 (mapa): naprawiono pozycje graczy na ko?cowym ekranie wyników po bitwie.
 • Bridges 2.0 (mapa): naprawiono b??d umo?liwiaj?cy graczom uzyskanie dost?pu do punktów z nieprzewidzian? przewag?.
 • Operacja specjalna: Blackout: naprawiono odleg?o?? wy?wietlana niektórych obiektów.
 • Operacja specjalna: Black Shark: naprawiono b??d powoduj?cy spadanie graczy przez pod?og? ?mig?owca.
 • Operacja specjalna: Black Shark; niektóre jednostki przeciwnika mog?y zachowywa? si? bardziej agresywnie, gdy gracz pozostawa? w ukryciu.
 • Strzelby: naprawiono b??d animacji (zaci?cia podczas do?adowania po jednym naboju).
 • CheyTac M200: zsynchronizowano animacj? prze?adowania i wyrzucenia ?uski.
 • Anakon: celownik teraz jest wy?wietlany poprawnie podczas sprintu.
 • Black Hawk “Absolute”: zabójstwa podczas bitwy teraz s? zaliczane poprawnie dla osi?gni?cia “Szalony topornik”.
 • Fabarm P.S.S. 10, M249 Para i ich z?ote wersje: naprawiono animacj? iskier podczas strzelania.
 • Fostech Origin-12 i jego z?ota wersja: przy widoku z trzeciej osoby r?ce postaci i tekstury modelu broni ju? nie koliduj?.
 • Kriss Super V: przy widoku z pierwszej osoby r?ce postaci i tekstury modelu broni ju? nie koliduj?.
 • Celownik EOTECH 553 (zwyk?y i ulepszony): lewa r?ka nie przechodzi ju? przez celownik w czasie animacji.
 • Naprawiono wskazówk? do M16A3 Lodo?amacz i jednego ze zlece?.
 • S&W M&P R8 i jego z?ota wersja: naprawiono pozycj? celownika Leupold DeltaPoint.
 • Lekki celownik snajperski (5x): siatki s? teraz cie?sze.
 • Naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy graczowi poruszanie si?, strzelanie i modyfikowanie broni do ko?ca rundy.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy wyrzucenie gracza z mapy przy otrzymaniu ciosu broni? bia??.

Pomy?lnych ?owów!


Zobacz więcej

Oferta na przyśpieszone zdobywanie punktów zbrojowni
Pragniesz zdoby? wymarzon? bro? ze zbrojowni bez ?mudnego farmienia? Skorzystaj z naszej unikalnej oferty
10 Jul 2018 general
Gry rankingowe – sezon 29
B?d? najlepszy!
10 Jul 2018 general

Pozostawaj z nami