Graj za darmo

 

Aktualizacja wrześniowa już w grze

Kategoria: Opis patcha

?o?nierze!

Aktualizacji wrze?niowa ju? jest do pobrania. Czekaj? na was ulepszenia w zakresie meczów rankingowych i karabinów snajperskich, czat g?osowy w grze, nowy pistolet CZ 75 Czechmate Parrot oraz nowa seria skórek do broni.

Zastrze?enie: informacje w artykule dotycz? prac w toku i mog? ulec zmianom.


Mecze rankingowe

Nasza wizja meczy rankingowych zawsze skupia?a si? na tym, by jak najbardziej przybli?a? je do rzeczywistych turniejów. A wi?c z przyjemno?ci? wprowadzamy odpowiednie zmiany w regulaminie trybu. Poprawki te maj? ulepszy? taktyczn? stron? rozgrywki i uczyni? tryb jeszcze bardziej wci?gaj?cym. Poza tym, wyra?niej rozgranicz? klasy i ich rol? w ramach wspó?pracy dru?ynowej, aby interakcja cz?onków dru?yny bardziej wp?ywa?a na ogólny sukces.

Mecze rankingowe 2.0 to bardzo wa?ny etap. Dlatego podchodzimy do tych zmian z wyj?tkow? ostro?no?ci? i odpowiedzialno?ci?. Aby?cie mogli ?atwiej zorientowa? si? w tych nowo?ciach, podzielili?my je na kilka cz??ci. Ka?da b?dzie omówiona w oddzielnym artykule. Niektóre z tych zmian ju? s? w fazie testów ko?cowych, podczas gdy reszta dopiero jeszcze czeka na przeróbk?.


MR: sezon testowy

W ci?gu tygodnia po wprowadzeniu aktualizacji odb?dzie si? sezon testowy. W tej fazie mo?na b?dzie zarabia? Dolary Warface, Korony i do?adowania, podczas gdy uko?czenie sezonu w ka?dej lidzie przyniesie dodatkowy znak „Lwa”.

B?dziemy obserwowa? wyniki i oddzielnie poinformujemy o przysz?ych planach. B?dzie to albo drugi sezon testowy, albo ca?kowite przej?cie na nowe zasady.

Zwracamy uwag?, ?e sezon testowy mo?e by? przerwany przed terminem w ka?dej chwili, a liga graczy mo?e si? zmieni? bez uprzedniego powiadomienia.

Koniecznie spróbujcie zagra? w nowe mecze rankingowe i podzielcie si? z nami swoimi wra?eniami.


MR: zmiany progresji

 Pojawi? si? w sezonie testowym  Pojawi? si? w najbli?szych sezonie regularnym

Aby awansowa? w rankingu, trzeba wygrywa? mecze. Im wy?ej si? wspinasz, tym bardziej uporczywy musisz by?. Razem z tym, je?li przegrywasz mecz, nie stracisz swoich post?pów natychmiast — b?dziesz mia? szans? na odwet, wygrywaj?c seri? gier. Je?li nie skorzystasz z tej mo?liwo?ci i b?dziesz nadal przegrywa?, cofniesz si? do ni?szej ligi.

Liga Zwyci?stwa wymagane do awansu
22 - 20 1 z 2
19 - 15 2 z 3
14 - 8 3 z 5
7 - 1 5 z 7

Status: ostatnie testy. System rankingowy mo?e si? zmienia? podczas sezonu testowego w zale?no?ci od trudno?ci progresji graczy przez ranking. Podczas sezonu testowego ligi graczy mog? si? zmieni? bez wcze?niejszego powiadomienia.

 

MR: Ograniczenia wyposa?enia

 Will appear in the test season  Will appear in the nearest regular season

Aby doda? walce wymiaru taktycznego, ograniczyli?my u?ycie pewnego wyposa?enia, które jest zabronione w turniejach oficjalnych. Przedmioty dozwolone w meczach rankingowych b?d? oznaczone w menu wyposa?enia. Przy wybraniu przedmiotów zabronionych nie mo?na b?dzie do??czy? do kolejki gry rankingowej.

Czytaj dalej

Status: od?o?ono do pe?nej przeróbki. Potrzebujemy wi?cej czasu, aby naprawi? b??d zwi?zany z nowym systemem i balansem meczów. W mi?dzyczasie b?dziemy monitorowa? statystyki i opinie graczy co do zastrze?onych broni, aby zapewni? uczciwe i konkurencyjne ?rodowisko.

 

MR: nagrody

 Pojawi? si? w sezonie testowym  Pojawi? si? w najbli?szych sezonie regularnym

W ramach zmian zwi?kszono tradycyjne nagrody za awans ligowy: Korony, Dolary Warface, do?adowania itd. Dodali?my te? niektóre nowe nagrody wraz ze wspania?ymi osi?gni?ciami!

Ostateczn? nagrod? za zdobycie pierwszej ligi w sezonie regularnym b?dzie szczególna sezonowa seria skórek na 5 broni (i nó?!): karabin automatyczny MSBS Radon, strzelba Sidewinder Venom, PP-2000 PDW, karabin snajperski ORSIS T-5000, pistolet M1911A1 i nó? Jagdkommando.

Nazwy serii nawi?zuj? do klejnotów, a ka?da pora roku b?dzie mia?a w?asny kolor. Na przyk?ad, nagrod? jesienn? b?dzie Ametyst. B?dziecie mogli odblokowa? go, graj?c w mecze rankingowe od wrze?nia do listopada. Zwracamy uwag?, ?e je?li ju? otrzyma?e? wcze?niej t? seri? skórek, nie mo?na ich b?dzie wygra? ponownie, nawet je?li wygrasz w nast?pny roku.

Poza tym, dodamy 14 unikalnych osi?gni??, 12 z których mo?na otrzyma? wy??cznie za zdobycie pierwszej ligi w czasie sezonu regularnego. Ka?dy miesi?c ma w?asne osi?gni?cie. Je?li pominiecie który?, trzeba b?dzie czeka? nast?pnego roku.

Ku zwyci?stwu!
Nie pokonacie mnie!

U?miech losu

Prawdziwy kowboj

Nieuchwytny m?ciciel

Si?a legionisty

Furia wikinga

Duch samuraja

Maska ?mierci

Wytrwa?y rycerz

Niez?omny wojownik

Prawdziwy król

Sezon gier rankingowych

Wyró?nienie uczestnika gier rankingowych


Urodzony, by wygra?

Odznaka najlepszych wojowników MR

Status: oczekuje na wyniki sezonu testowego. Potrzebujemy wi?cej informacji, aby oceni? nagrody za awans ligowy i uko?czenie sezonów.

Zastrze?enie: informacje w artykule dotycz? prac w toku i mog? ulec zmianom.


 

Czat g?osowy

Zwracamy uwag?, ?e czat g?osowy jest dost?pny tylko w meczach rankingowych i operacjach specjalnych. Oczywi?cie, w PvP b?d? s?yszeli ci? tylko twoi sojusznicy: przeciwnicy nie przechwyc? twoich wiadomo?ci.

Wi?cej szczegó?ów na ten temat znajdziecie w specjalnym artykule.


 

CZ 75 Czechmate Parrot

„Parrot” ju? jest w sklepie

Dzi?ki CZ 75 Czechmate Parrot b?dziesz wyprzedza? przeciwnika o kilka kroków w pojedynku pistoletowym. „Parrot” jest bardzo skuteczny na ?rednim i krótkim dystansie, dlatego na pewno zdob?dzie serca mi?o?ników PvP. Porz?dne obra?enia przy trafieniu w g?ow? gwarantuj?, ?e obalisz nawet przeciwnika w he?mie, podczas gdy celownik 1.2x C-More i jego siatka te? s? bardzo wygodne w sterowaniu nawet w walce z bliska.

Bro? t? mo?na znale?? w losowych skrzynkach za Korony i w losowych skrzynkach Kredit w dwóch odmianach: zwyk?ej i z?otej. Z?oty CZ 75 Czechmate Parrot ma wy?sze obra?enia, szybkostrzelno?? i pojemno?? magazynka. Szanse wypadni?cia w obu skrzynkach s? równe.

Zwracamy uwag?, ?e losowe skrzynki za Korony mog? nabywa? tylko gracze, którzy osi?gn?li 11 rang?.

Wi?cej szczegó?ów na ten temat znajdziecie w specjalnym artykule.


 

Przerobione karabiny snajperskie

W ?lad za przebalansowanie strzelb i pistoletów maszynowych, przerobili?my 11 karabinów snajperskich: Walther WA 2000, Alpine, AMP DSR-1, Tavor STAR-21 Navy Blue, SVD, M16 SPR Custom, SIG 550, ACR SPR, H&K SL8, XM8 Sharpshooter i AWM. Zmiany dotycz? g?ównie minimalnych i maksymalnych obra?e?.

Wi?cej szczegó?ów na ten temat znajdziecie w specjalnym artykule.


 

Skórki do broni „Desert Snake”

Linia „Desert Snake” obejmuje skórki do karabinów automatycznych Beretta ARX160 i IMBEL IA2, karabinu maszynowego Pecheneg, strzelb MAG-7, Fabarm P.S.S.10 i Fabarm S.A.T. 8 Pro, pistoletów maszynowych CZ Scorpion EVO, Desert Tech MDR?C, PP-19 Bizon i Tavor CTAR?21, karabinów snajperskich AX308, Calico M951S i M40A5, pistoletu CZ 75-Auto, Mateba Autorevolver i no?a Jagdkommando.

Wi?cej szczegó?ów na ten temat znajdziecie w  specjalnym artykule.


 

Ró?ne

 • Optymalizacja bezpiecze?stwa po stronie klienta. Szczegó?y pozostan? nieujawnione ze wzgl?dów bezpiecze?stwa.
 • W kliencie i launcherze gry wprowadzono nowe ?rodki zaradcze przeciw nadu?yciu b??du z efektem granatów dymnych / b?yskowych.
 • Battle Royale: „Mojave” zast?pi?a „Obszar Wykluczenia”.
 • Kriss Super V SMG: zmieniono statystyki. Przy?pieszono wej?cie / wyj?cie z trybu celowania, zwi?kszono obra?enia zadawane do ko?czyn, zredukowano szybkostrzelno??.
 • Ulepszono efekty wizualne niektórych z?otych broni.
 • Pokoje prywatne: do interfejsu dodano funkcj? obserwatora. Obserwatorzy nie licz? si? za wa?nych graczy przy tworzeniu pokojów i aktywnych meczów.
 • Tematyczne wersje „Vault”, „Hangar” i „Oil Depot” zast?pi?y wersje podstawowe tych map. Czekamy na ich powrót w przysz?ym roku!
 • Zmiany w g?osowaniu: nie mo?na rozpocz?? sesji g?osowania przeciwko graczom, którzy s? na twojej li?cie znajomych.
 • Dodano tajne osi?gni?cia.
 • Nagrody za meczy rankingowe: skórki do pó?automatycznych karabinów snajperskich w losowych skrzynkach zast?piono innymi skórkami do broni.
 • Ustawienia Nvidia Apex usuni?to z klienta gry.
 • Zmieniono ikon? skrzynki Warface zawieraj?cej monety o?ywiania.

 

POPRAWKI B??DÓW

 • Wszystkie odmiany karabinu snajperskiego SVU-AS: naprawiono animacj? cz?steczek przy prowadzeniu ognia.
 • AK-47 i jego z?ota wersja: naprawiono pozycj? r?ki w widoku z pierwszej osoby.
 • Kriss super V i wszystkie odmiany M14 Crazy Horse: naprawiono pozycj? r?ki w widoku z trzeciej osoby.
 • Remington 870 RAS: naprawiono pozycj? dodatku.
 • M16 SPR Custom i jego odmiany ze skórkami: naprawiono animacj? przy walce wr?cz (pchni?ciu).
 • Losowa skrzynka Micro-Roni CAA: naprawiono b??d lokalizacji.
 • Naprawiono b??d animacji przy gwa?townych obrocie postaci (ponad 90 stopni) w trybie widza po ?mierci.
 • Naprawiono szereg b??dów zwi?zanych z interakcjami w kooperacji.
 • Naprawiono b??d interakcji bomby i broni, gdy znajduj? si? obok siebie.
 • Naprawiono b??d zwi?zany z wyborem broni g?ównej.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy przerywanie animacji prze?adowania ogniem.
 • Wszystkie wersje FN F2000: naprawiono pozycj? r?ki w widoku z pierwszej osoby.
 • Naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy uruchomienie niektórych misji PvE.
 • Naprawiono tekstury na mapach „Obszar Wykluczenia”, „Residence”, „Keep”, „Lighthouse”.
 • Naprawiono tekstury w kilku misjach PvE.
 • Naprawiono punkty odradzania w kilku misjach PvE.
 • Naprawiono tekstury i pozycje obiektów w operacji specjalnej „Prype?”.
 • Naprawiono b??d prze??czenia broni za pomoc? przewijania.
 • Naprawiono b??dy czatu w pokoju.
 • Naprawiono nieprawid?ow? pozycj? obiektów po rzucie granatu dymnego na mapie „Deposit”.
 • Naprawiono artefakty wizualne w widoku z pierwszej osoby przy u?yciu Kriss super V ze specjalnymi dodatkami.
 • Mapy „Yard” i „Trailer Park”: naprawiono pozycje daj?ce nieuczciw? przewag?.
 • Naprawiono zachowanie AI przy u?yciu granatów w misjach PvE i operacjach specjalnych.
 • Naprawiono ikon? dodatku do z?otej wersji SIG Sauer P226.
 • Naprawiono siatk? celownika SIG Sauer P226 (zwyk?a i z?ota wersje).
 • Naprawiono problemy z d?u?szymi nazwami przedmiotów w interfejsie ogólnym.
 • Naprawiono b??d ze znikni?ciem jednostek wroga w kilku misjach PvE.
 • Karabin Gepard GM6: domy?lny dodatek zmieniono ze standardowej lunety 5.5 na lunet? Schmidt & Bendet v2 4.6-zoom .
 • Walther P99: animacj? ciosu przy walce wr?cz zsynchronizowano z aktualnym ciosem.
 • Naprawiono ikon? „Kwiat ?mierci” dla AK-47.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy znikni?cie misji PvE z listy.
 • Cobray Striker, Fabarm P.S.S.10, AS „Val” i MSBS Radon: naprawiono koszty naprawy.
 • „Obszar Wykluczenia”: naprawiono b??dy lokalizacji osi?gni?? dla 1 i 3 miejsc.
 • Osi?gni?cie „Mocne uderzenie”: naprawiono lokalizacj?.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy nieprawid?owe wy?wietlanie kontaktów.
 • Mapa „Palace”: naprawiono podpowied? dla nazwy miejsca.
 • Klient gry: naprawiono b??d powoduj?cy znikni?cie sesji gry niezb?dnych do zaliczenia wydarze? i promocji w grze.
 • Naprawiono nieprawid?ow? podpowied? w pokoju prywatnym podczas próby zmieni? klas? wbrew wy??czeniu tej opcji.
 • FN Five-seveN „Punisher”: dodano prawid?owe informacje dotycz?ce obra?e? zadawanych cyborgom.

 

ZNANE B??DY

 • Komunikacja g?osowa: Ustawienia „Naci?nij, aby rozmawia?” mo?e zmienia? si? na AKTYWACJ? G?OSY do ko?ca meczu.

Zastrze?enie: informacje w artykule dotycz? prac w toku i mog? ulec zmianom.

Szcz??liwy gry!


Zobacz więcej

Nowe wydarzenie: Wyścig Klas
Walcz o swoj? klas?: zaliczaj misje i zdobywaj punkty, otrzymuj wspania?e nagrody, unikalne osi?gni?cia i skórki postaci!
13 Jul 2018 event
Oferta na przyśpieszone zdobywanie punktów zbrojowni
Pragniesz zdoby? wymarzon? bro? ze zbrojowni bez ?mudnego farmienia? Skorzystaj z naszej unikalnej oferty
13 Jul 2018 general

Pozostawaj z nami