Graj za darmo

 

PREORDER "SYNDICATE" JUŻ JEST DOSTĘPNY

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Pomy?lne przygotowania to po?owa zwyci?stwa, zw?aszcza je?li chodzi o odzia? w zupe?nie nowym karnecie bojowym. Teraz mo?ecie zamówi? w preorderze "Syndicate", który ma wyj?? w tym roku.

DLACZEGO MAM KUPI? DOST?P?

Cz?onkowie premium b?d? mogli uzyska? dost?p do wszystkich sekcji "Syndicate" i rozpocz?? gr? od razu po uruchomieniu wydarzenia.

S? dwa sposoby  uzyskania dost?pu premium: zwyk?y i zaawansowany zawieraj?cy 25 poziomów post?pu osobistego. Pami?tajcie, ?e ka?dy poziom ma oddzieln? nagrod?, a wi?c b?dziecie mogli wystartowa? z niektórymi z nich ju? kieszeni!

Perki dost?pu premium:

  • Pe?ny dost?p do misji i post?pu osobistego
  • Dodatkowe nagrody w misjach
  • Dost?p do tworzenia karabinu wyborowego CDX-MC Kraken
  • Wy?sze zaróbki PB za mecze

KUP DOST?P

Wspania?a oferta! Wszyscy, którzy zamówi? preorder przed 23:59 UTC 30 listopada otrzymaj? te? dodatkowo CZ 75-Auto na 14 dni, bezterminow? skórk? “Kwiat ?mierci” do tej broni i 5000 granatów dymnych “Syndicate”. Te nagrody dodatkowe pojawi? si? w ekwipunku wydarzenia po jego rozpocz?ciu.

Na 14 dni Skórka bezterminowa x 5000

CZY MOG? OTRZYMA? BEZP?ATN? WERSJ? PRÓBN??

Tak Cz?onkowie otrzymaj? wersj? próbn? z szeregiem ogranicze?. Ten typ cz?onkostwa nie obejmuje dost?pu do czo?owych nagród i przedmiotów "Syndicate", pojemników, tworzenia CDX-MC Kraken, podczas gry zaróbki PB te? b?d? ni?sze. Post?p osobisty i dost?p do misji w grze te? b?dzie ograniczony.


CO TO JEST "SYNDICATE"?

"Syndicate" to zakrojony na pe?n? skal? Karnet bojowy podobny do “Atlas of War”, “Absolute Power” itd. Jest zaplanowany na pocz?tek roku. W ramach wydarzenia b?dziecie mogli awansowa? przez rangi Syndicate (post?p osobisty), wykonywa? misje w grze i otrzymywa? za to wszystko wspania?e nagrody. Niektóre z nich to wyj?tkowe pancerze i bronie w temacie wydarzenia. Poza tym mo?ecie uzyska? dost?p do tworzenia CDX-MC Kraken — jednego z najpot??niejszych karabinów wyborowych.

Dzia?aj szybciej: uzyskaj dost?p do Karnetu bojowego teraz, aby otrzyma? dodatkowe bonusy i niezw?ocznie przyst?pi? do walki.

Uwaga: mo?na naby? tylko jeden typ dost?pu (podstawowy lub zaawansowany).

Zdu? opór!

KUP DOST?P


Zobacz więcej

Aktualizacja listopadowa już jest w grze
Na serwerach gry pojawi?a si? ju? aktualizacja listopadowa: tryb obserwatora z perspektywy pierwszej osoby, ulepszenia broni i du?o innych nowo?ci!
11 Nov 2018 article
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości składamy najserdecznejsze życzenia całej polskiej społeczności graczy.
11 Nov 2018 article

Pozostawaj z nami