Graj za darmo

 

Aktualizacja listopadowa już jest w grze

Kategoria: Artykuł

?o?nierze!

Na serwerach gry pojawi?a si? ju? aktualizacja listopadowa: tryb obserwatora z perspektywy pierwszej osoby, ulepszenia broni i du?o innych nowo?ci!


GLOBALNE WYDARZENIE "SYNDICATE"

Globalne wydarzenie "Syndicate" jest ju? tu? za rogiem. Jego uczestnicy b?d? mogli zarabia? ró?ne przedmioty z serii "Syndicate" (bronie, skórki i wyposa?enie) i "Carbon" (bronie, skórki). Zdoby? nowo?ci mo?na, czynnie uczestnicz?c w wydarzeniu, awansuj?c w post?pie osobistym i wykonuj?c misje w grze. Czytaj wi?cej.

KUP DOST?P

Wspania?a oferta. Tylko do ko?ca pa?dziernika ka?dy kupuj?cy dost?p premium otrzymuje dodatkowo CZ 75-Auto (na 14 dni), bezterminow? skórk? "Kwiat ?mierci" do tej broni i 5000 granatów dymnych "Syndicate". Nagrody dodatkowe b?d? dopisane do konta po uruchomieniu wydarzenia.

CZ 75-Auto (na 14 dni) Bezterminow? skórk? "Kwiat ?mierci" 5000 granatów dymnych "Syndicate"

SERIE BRONI "SYNDICATE" I "CARBON"

Seria zawiera wszystkie najlepsze bronie z losowych skrzynek Kredit, progresji i skrzynek za Dolary Warface (w tym popularne i pot??ne modele) oraz skórki do broni.

"Syndicate"

 

??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????

Zwracamy uwag?, ?e seri? "Carbon" uznano za zbyt jasn?, dlatego modele broni czekaj? na wizualn? przeróbk? w zakresie jasno?ci, odblasków i odcieni. Poprawka ta b?dzie zaimplementowana w jednej z kolejnych aktualizacji.

"Carbon

??????????

??????????
??????????
??????????
??????????
??????????

OSI?GNI?CIA

W ramach wydarzenia i za zabójstwa przeciwnika broni? serii "Carbon" i "Syndicate" mo?na b?dzie zdoby? kilkadziesi?t unikalnych osi?gni??!

 

WYPOSA?ENIE "SYNDICAT"

Pe?ny zestaw wyposa?enia (buty uniwersalne i r?kawice oraz 4 he?my klasowe i 4 kamizelki) b?d? mia?y dodatkowe bonusy w zale?no?ci od liczby za?o?onych cz??ci wyposa?enia. Wszystkie wyró?niaj? si? unikalnym widokiem.

Zwi?kszona o 40% ochrona g?owy.

Obni?a o 60% efekt granatów b?yskowo-hukowych.

Dodaje 60 punktów pancerza.

Przy?piesza zmian? broni o 10%.

Dodaje 50 punktów pancerza.

Przy?piesza zmian? broni o 25%.

Dodaje 55 punktów pancerza.

Przy?piesza zmian? broni o 10%.

Dodaje 30 punktów pancerza.

Przy?piesza zmian? broni o 10%.

Zwi?kszaj? celno?? o 10%.

Zwi?kszaj? ochron? r?k o 20%.

Przy?pieszaj? sprint o 10%.

Zwi?kszaj? ochron? r?k 20%.

Set Bonus

2 przedmioty Dodatkow? przy?pieszaj? prze?adowanie o 10%.
3 przedmioty Umo?liwiaj? wykrycie min przeciwpiechotnych.
4 przedmioty

Dodatkowo zwi?ksza odleg?o?? sprintu o 40%.

Dodatkowo redukuje otrzymywane obra?enia o 10 pkt na strza?.

Zwi?ksza ochron? przed eksplozjami o 30%.

CDX-MC KRAKEN

W nadchodz?cym wydarzeniu "Syndicate" ka?dy b?dzie móg? zosta? posiadaczem tej unikalne snajperki. Pojawi si? w sekcji tworzenia broni. Nawet kamizelki wytrzymuj?ce jedno trafienie nie uratuj? wroga przed twoim strza?em z CDX-MC Kraken!

Ten pot??ny karabin typu bolt-action ??czy w sobie wszystko, co tak lubi? snajperzy: wysokie obra?enia, szybkie wej?cie do trybu celowania i wyj?cie z niego, zwi?kszone obra?enia zadawane ko?czynom i do?? du?y magazynek. Poza tym karabin mo?na wyposa?y? w unikalny t?umik p?omienia, który podnosi penetracj? jeszcze bardziej ni? zwyk?y t?umik!

Kolekcjonerzy osi?gni?? te? b?d? mogli odblokowa? unikalne belki za 10000 i 20000 zabójstw tym karabinem.

Karabin ten okaza? si? zrównowa?ony, wygodny w u?ytkowaniu tak dla zawodowców, jak te? dla pocz?tkuj?cych snajperów.


TRYB OBSERWATORA

Zrealizowano d?ugo oczekiwan? mo?liwo?? obserwowania innych graczy z perspektywy pierwszej osoby. Obserwuj przebieg walki na ?ywo — teraz nic ci nie umknie!


ULEPSZENIA BRONI

Ulepszono nast?puj?ce modele broni: FN FAL DSA-58, HCAR, Fostech Origin-12, Micro-Roni CAA, ORSIS T-500, Bushmaster BA50 i Fabarm XLR5 Prestige.

Zmiany obejmuj? wszystkie wersje broni, w tym z?ote. W anonsie podano pe?n? list? zmian dla zwyk?ych i z?otych wersji. 


FN FAL DSA-58

Obni?ono odrzut przy strzelaniu seriami

Uchwyt taktyczny DSA-58: zmniejszono odrzut


Golden FN FAL DSA-5


HCAR

Zwi?kszono celno?? przy strzelaniu z biodra 20 pkt (od 18)

Zredukowano spadek obra?e? na odleg?o?ci

Zwi?kszono mno?nik obra?e? przy strzale w g?ow?


Golden HCAR


Fostech Origin-12

Zwi?kszono celno?? przy celowaniu do 74 pkt (z 71)

Zwi?kszono celno?? przy strzelaniu z biodra do 54 kt (z 48)

 


Golden Fostech Origin-12


Micro-Roni CAA

Zwi?kszono pojemno?? magazynka do 50 (z 40)

Ca?kowity zapas amunicji zwi?kszono do 250 (z 200)

Zredukowano szybko?? zmiany broni

Przy?pieszono powi?kszenie w trybie celowania


Golden Micro-Roni CAA

Zwi?kszono pojemno?? magazynka do 55 (z 45)

Ca?kowity zapas amunicji zwi?kszono do 330 (z 270)

Zredukowano szybko?? zmiany broni

Przy?pieszono powi?kszenie w trybie celowania


ORSIS ??5000

Zwi?kszono minimalne obra?enia

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych ko?czynom


Bushmaster BA50

Zwi?kszono minimalne obra?enia

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych ko?czynom


Golden Bushmaster BA50

ULEPSZENIA DODATKOWYCH BRONI

Przejrzano nast?puj?ce bronie: Rhino 60DS, Desert Eagle, FN Five-seveN, MP-443 Grach, Beretta M93R, Mateba Autorevolver, Colt Python Elite, Steyr M9-A1, Browning High Power, Beretta M9 i ?wi?teczny fajerwerk.

Zmiany obejmuj? wszystkie wersje broni, w tym z?ote. W anonsie podano pe?n? list? zmian dla zwyk?ych i z?otych wersji.


Rhino 60DS

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych ko?czynom


Desert Eagle

Zwi?kszono obra?enia do 135 pkt (ze 125)

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych ko?czynom

Zmniejszono rozrzut


FN Five?seveN

Zmniejszono odrzut

Zmniejszono rozrzut


MP-443 Grach

Zwi?kszono szybkostrzelno?? z do 300 (z 290)

Zmniejszono rozrzut


Beretta M93R

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych ko?czynom

Zmniejszono rozrzut


Mateba Autorevolver

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych ko?czynom

Zmniejszono odrzut


COLT Python Elite

Zwi?kszono obra?enia do 135 pkt (ze 130)

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych do ko?czyn


Steyr M9-A1

Zmniejszono rozrzut


Browning High Power

Zmniejszono rozrzut


Beretta M9

Zwi?kszono szybkostrzelno?? do 305 (z 300)

Zmniejszono rozrzut

Christmas Firecracker

Zwi?kszono obra?enia do 200 pkt (ze 140)

Zwi?kszono minimalne obra?enia

Zwi?kszono mno?nik obra?e? zadawanych cia?u i ko?czynom

ZMIANY PREZENTÓW ZA LOGOWANIA DO GRY

Pojawi? si? nowy standardowy zestaw prezentów za pierwsze wej?cie do gry. Uruchamiaj Warface codziennie, aby otrzymywa? skrzynki z broni? i do?adowaniami!

Zwró? uwag?, ?e post?p zacznie si? od tego dnia, w którym uko?czono poprzedni? pass?.

Pami?taj, ?e pomini?cie trzech dni zresetuje pass? wej?? do gry.

1 dzie?  Skrzynka (codzienny bonus)
2 dzie? 

15% do?adowanie PD (na 5 dni)

3 dzie?  Skrzynka (codzienny bonus)
4 dzie? 

15% Do?adowanie PZ (5 dni)

5 dzie?  Skrzynka (codzienny bonus)
6 dzie? 

15% do?adowanie Dolarów Warface (5 dni)

7 dzie?  Z?ota skrzynka (codzienny bonus)
8 dzie? 

Do?adowanie VIP (3 dni)

9 dzie?  Skrzynka z elitarn? broni? koronow?

INNE ZMIANY

 • Zako?czono ?wi?towanie Halloweenu. Mapy "Streetwars" i "Farm" i temat muzyczny zmieniono na standardowe. Prezenty za wej?cie do gry zmieniono na inny cykl. Operacja specjalna "Cybernetyczna Horda" jest tymczasowo dezaktywowana.
 • Pojawi?o si? 5 skórek "Kwiat ?mierci" do broni: PKP "Pecheneg", Fabarm S.A.T. 8 Pro, CZ Scorpion Evo3 A1, AX308 i CZ 75-Auto.
 • Koszty naprawy broni i wyposa?enia ?wi?tecznych o identycznych charakterystykach z oryginalnymi sprowadzono do kosztów naprawy wersji podstawowych. Bronie i wyposa?enie z odmiennymi parametrami zatrzymaj? bie??ce koszty naprawy.
 • Koszty naprawy dla cz??ci Zbrojowni dostosowano do pasuj?cej kategorii broni.
 • Ulepszono cieniowanie powierzchni szklanej celowników w celu zwi?kszenia realizmu wygl?du.
 • Udost?pniono prototyp roboczy interfejsu trybu obserwatora, dzi?ki któremu mo?na obserwowa? zdrowie i przemieszczenie obu dru?yn jednocze?nie. Mo?liwo?ci funkcjonalne zrealizowano tylko cz??ciowo i zostan? one rozszerzone w przysz?o?ci.
 • Dodano funkcj?, która umo?liwia wstrzymanie meczu. B?dzie dost?pna wyj?tkowo na serwerze turniejowym i pozwoli wstrzyma? gr?, np. do omówienia taktyki gry. 

POPRAWKI B??DÓW

OGÓLNE

 • Naprawiono jeden z b??dów umo?liwiaj?cych nadu?ycie programu NVIDIA Inspector w celu uzyskania nieuczciwej przewagi w grze (przypadki by?y jednostkowe, ale si? zdarza?y). W przypadku pojawienia si? nowych danych zwi?zanych z tym nadu?yciem, prosimy o poinformowanie o tym dzia?u pomocy technicznej.
 • Naprawiono b??d, z powodu którego gracz wykorzystuj?cy tryb Push-to-talk do komunikacji w czacie g?osowym, w przypadku ?mierci postaci nie móg? rozmawia? z dru?yn? przez kilka sekund, a czasem do ko?ca rundy.
 • Naprawiono b??dy powoduj?ce awaryjne zamkni?cie klienta.
 • Naprawiono cofni?cia postaci spowodowane problemami z projektowaniem poziomów.
 • Sklep: naprawiono niektóre przypadki zawieszania si? animacji aparatu z losowymi skrzynkami.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy problemy z odnawianiem pancerza podczas sprintu.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy zaci?cie si? animacji z perspektywy osoby trzeciej przy rozbrajaniu bomby.
 • "Pokój treningowy": naprawiono d?wi?k na poczekalni.
 • Lokalizacja: minutnik zakazu udzia?u w meczach czasem pokrywa? si? przez tekst.
 • Lokalizacja: zaktualizowano niektóre podpowiedzi.
 • Lokalizacja: usuni?to dupluj?c? linijk? w opisie zestawów.
 • Czat: gracze ju? nie mog? wysy?a? do czatu komunikatów systemowych.

BRONIE

 • IMBEL IA2: naprawiono b??d powoduj?cy nieprawid?owe przerwanie animacji podczas skoku przy widoku z perspektywy pierwszej osoby.
 • SIX12: animacj? ataku bagnetem synchronizowano z rzeczywistym zadaniem obra?e?.
 • Browning High Power: animacj? ataku wr?cz synchronizowano z rzeczywistym zadaniem obra?e?.
 • Sierp, nó? wojskowy: uchwyt broni ju? nie pokrywa si? z r?kawicami podczas biegu.
 • Saiga Spike: zmieniono ikonk? skrzynki losowej.
 • Remington 870 RAS: zmniejszono p?omie? powylotowy.
 • Naprawiono artefakty wizualne na modu?ach broni w skórkach "Tigerstripe".
 • Galil AR: r?ka postaci ju? nie koliduje z uchwytem.
 • FN FAL DSA-58: synchronizowano d?wi?k i animacj? prze?adowania.
 • Granat b?yskowo-hukowy: naprawiono przypadki, gdy efekt nie dzia?a? oko?o ?ciany przy rzucie granatem z opó?nieniem.
 • Nó? S&W Survival Tanto: animacj? ataku synchronizowano z odlatuj?cymi cz?steczkami.
 • UZI PRO: naprawiono trz?sk? broni podczas skoków.
 • Uzkon UNG-12: naprawiono animacj? przy gwa?townym przerwaniu sprintu (perspektywa pierwszej osoby).
 • Cobray Striker: dodano brakuj?ce przy widoku od pierwszej osoby tekstury.
 • Kriss super V: naprawiono animacj? odtwarzan? przy skoku w wyposa?eniu kobiecym.
 • Kriss super V: naprawiono artefakty wizualne przy wyposa?onej postaci SAS.
 • Z?oty Remington R11 RSASS: naprawiono szybkostrzelno??.
 • Fabarm XLR5 Prestige:
  • Szybkostrzelno?? podniesiono do 190 pkt (ze 170).
  • Zasi?g zwi?kszono do 6.5 (z 6).
  • Zwi?kszono celno?? w przycelowaniu do 71 (z 69).
  • Zwi?kszono celno?? z biodra do 54 (z 50).

PVP

 • "Blitz": "Platform": naprawiono kilka b??dów wizualnych.
 • "Deathmatch dru?ynowy": "Streetwars (Halloween)": naprawiono kilka b??dów wizualnych.
 • "Battle Royale": "Obszar wykluczenia":
  • naprawiono niektóre problemu wizualne na mapie;
  • naprawiono niektóre pozycje, w których mog?y utkn?? postacie
  • naprawiono detalizacj? niektórych drzew na niskich ustawieniach grafiki.
  • z mapy usuni?to niewidzialne obiekty.
 • "Podk?adanie bomby": "District":
  • naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy dokonanie w?lizgu na torach,
  • naprawiono b??d z wy?wietlaniem odleg?ych obiektów.
 • "Podk?adanie bomby": "Bridges":
  • usuni?to niewidzialne obiekty
  • naprawiono kilka b??dów wizualnych z odleg?ymi obiektami.
 • "Podk?adanie bomby": "Factory":
  • naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy postaci wyskakiwanie przez okno;
  • usuni?to niektóre problemy powoduj?ce utkwienie postaci;
  • naprawiono niektóre problemy wizualne.
 • "Przechwytywanie": "Deposit": naprawiono problem, z powodu którego posta? mog?a upa?? po wspinaniu si? z podsadzaniem.
 • "Podk?adanie bomby": "Destination": naprawiono kilka problemów wizualnych.
 • "Podk?adanie bomby": "Palace": naprawiono niektóre problemy wizualne.

PvE

 • Operacje specjalne: naprawiono zachowanie cyborgów.


Zobacz więcej

Rusza w grudniu: operacja specjalna "Sunrise"
Wi?cej niespotykanych dot?d wrogów, nieprzewidywane zwroty fabu?y, zupe?nie nowe mechaniki gry, stylowe miejsce rozgrywki z w?asn? legend?. "Sunrise" czeka!
23 Nov 2018 article
PREORDER "SYNDICATE" JUŻ JEST DOSTĘPNY
Teraz mo?ecie zamówi? w preorderze "Syndicate", który ma wyj?? w tym roku.
23 Nov 2018 article

Pozostawaj z nami