Graj za darmo

 

Aktualizacja „Sunrise” już w grze!

Kategoria: Artykuł

Drodzy gracze!

Na serwerach gry dost?pna jest najwi?ksza aktualizacja roku. Czekaj? na was operacja specjalna „Sunrise”, pistolet maszynowy LWRC SMG-45, karabin wyborowy H&K G28, z?oty Glock 18C, piernikowa strzelba, serie broni „Yakuza”, „Santa Hog” i  „Yellow Emperor”, uzupe?nienie serii „Lodo?amacz” i inne nowo?ci.


SPIS TRE?CI

Spis tre?ci jest aktywny. Klikaj interesuj?cy temat, aby dowiedzie? si? wi?cej.

 1. Nowa operacja specjalna „Sunrise”
 2. Seria broni „Yakuza”

 3. Karabin snajperski H&K G28

 4. Pistolet maszynowy LWRC SMG-45
 5. Z?oty Glock 18C
 6. Uzupe?nienie serii „Lodo?amacz”

 7. Seria broni „Santa Hog”

 8. Seria broni „Yellow Emperor”

 9. Piernikowa strzelba

 10. Inne zmiany
 11. Poprawki b??dów

NOWA OPERACJA SPECJALNA „SUNRISE”

W grze pojawi?a si? najwi?ksza i najbardziej epicka operacja specjalna „Sunrise”. Mnóstwo nowych przeciwników, nieoczekiwane zwroty akcji, zupe?nie nowe mechanizmy rozgrywki, klimatyczne umiejscowienie i g??boki element fabularny nie pozostawi? oboj?tnych!

„Sunrise” to zupe?nie nowe do?wiadczenia w grze dzi?ki unikalnej rozgrywce, specjalnej akcji z perspektywy pierwszej osoby i scenkom fabularnym na silniku gry (tzw. cutscenki). Uwierzcie, ?e nie b?dziecie si? nudzi?! Zmierzycie si? te? z bardzo gro?nym przeciwnikiem. Pokona? go mo?na tylko zgran? dru?yn? i wspóln? akcj?.

Wró? do spisu tre?ci


SERIA BRONI „YAKUZA”

Seria broni „Yakuza” b?dzie dost?pna wraz z wyj?ciem nowej operacji specjalnej „Sunrise” — zdobycie tych broni nie b?dzie ?atwe. Seria obejmuje po jednej broni na ka?d? klas? oraz bro? dodatkow? i do walki wr?cz — RPD Custom, Fabarm XLR5 Prestige, ACR CQB, M14 Crazy Horse, S&W M&P R8 i Katan?.

??? Custom "Yakuza" RPD Custom
Fabarm XLR5 Prestige "Yakuza" Fabarm XLR5 Prestige
 ACR CQB "Yakuza"ACR CQB
M14 Crazy Horse "Yakuza" M14 Crazy Horse
S&W M&P R8 "Yakuza" S&W M&P R8
 ?????? "Yakuza" Katana

B?d? dost?pne te? skórki do zwyk?ych broni w tej?e stylistyce. Smoki, karpie koi, maski i kwiaty lotosu — wszystko to s? symbole klasycznych tatua?y yakuz. Wygl?d tych broni przyci?gnie wzrok wszystkich mi?o?ników broni.

Wró? do spisu tre?ci


KARABIN SNAJPERSKI H&K G28

W grze pojawi? si? pó?automatyczny karabin snajperski H&K G28. Karabin ten ma zupe?nie unikalne parametry i zasadniczo si? ró?ni od pozosta?ych karabinów snajperskich w naszej grze, maj?c kilka interesuj?cych osobliwo?ci. Najwa?niejsza z nich stanie si? w?asny celownik kolimatorowy. Teraz snajper mo?e by? skuteczny nie tylko na du?ej odleg?o?ci, lecz te? z bliska.

Dwa strza?y z H&K G28 do dowolnej cz??ci cia?a zlikwiduj? przeciwnika, a jeden strza? do g?owy na pewno go zniszczy. Karabin jest bardzo podatny w u?ytkowaniu — ma mi?kki odrzut i wysok? szybkostrzelno??. Z?ota wersja wyró?nia si? nieco wy?szym tempem prowadzenia ognia i zwi?kszonym magazynkiem.

Zdoby? karabin snajperski H&K G28 mo?na b?dzie ju? wkrótce z losowych skrzynek za Kredyty lub Korony.

Wró? do spisu tre?ci


PISTOLET MASZYNOWY LWRC SMG-45

W grze pojawi? si? nowy pistolet maszynowy LWRC SMG-45. Bro? ta zasilana amunicj? kalibru .45 ??? wyró?nia si? najwi?kszymi obra?eniami w grze.

Wed?ug swoich charakterystyk w grze LWRC SMG-45 jest ulepszon? wersj? UMP i zabija przeciwnika jednym trafieniem w g?ow?. Kompensuje si? to najni?sz? szybkostrzelno?ci?, przeci?tnym zasi?giem i du?ym odrzutem. Na dodatek LWRC SMG-45 ma 2 unikatowe modu?y.

 • Kolimator LWRC SMG-45 z przybli?eniem 1,3-x.
 • Uchwyt k?towy LWRC SMG-45: podnosi celno??, znacz?co zmniejsza odrzut i przy?piesza zmian? broni.

https://pc.warface.com/ms/2f7198d706cd895bab5796136fbbe7fa.jpg

Z?ota wersja na dodatek do okaza?ego wygl?du tradycyjnie ma nieco wy?sze charakterystyki bojowe.

Zdoby? pistolet maszynowy LWRC SMG-45 mo?na b?dzie ju? wkrótce z losowych skrzynek za Kredyty lub za Korony.

Wró? do spisu tre?ci


Z?OTY GLOCK 18C

Glock 18C sta? si? pierwszym pistoletem automatycznym w Warface. Podczas projektowani obawiano si?, ?e mo?e okaza? si? zbyt skuteczny, bo przecie? pistolet dosta? obra?enia i szybkostrzelno?? porównywalne do pocz?tkowych wzorców uzbrojenia in?yniera. Wraz z up?ywem czasu bronie doskonalono i Glock 18C zacz?? ust?powa? nowo?ciom w zbrojowni. Dlatego postanowiono przebalansowa? ten pistolet.

W aktualizacji Glock 18C otrzyma zwi?kszone o 10 pkt obra?enia (do 60) i nieco wy?sz? celno?? w przycelowaniu. Poza tym podniesiono mno?nik obra?e? w ko?czyny, ale obni?ono wspó?czynnik obra?e? przy trafieniu w g?ow?. Tak wi?c pistolet stanie si? zasadniczo silniejszy, ale nadal nie b?dzie mo?na nim zabi? z jednego trafienia.

Zdoby? Glock 18C mo?na b?dzie z losowych skrzynek za Kredyty. Czytaj wi?cej.

Wró? do spisu tre?ci


UZUPE?NIENIE SERII „LODO?AMACZ”

W najbli?szej aktualizacji w grze pojawi? si? nowe modele broni i skórek „Lodo?amacz”. Seri? dope?ni? nast?puj?ce bronie: Beretta ARX160, DP-12, CZ Scorpion Evo3 A1, Bushmaster BA50 i CZ 75 Czechmate Parrot.

Beretta ARX160Beretta ARX160
DP-12DP-12
CZ Scorpion Evo3 A1CZ Scorpion Evo3 A1
Bushmaster BA50Bushmaster BA50
CZ 75 Czechmate ParrotCZ 75 Czechmate Parrot

Bronie te otrzymaj? uderzaj?co mro?ne wzory, zachowuj?c skuteczno?? bojow? swoich zwyk?ych odpowiedników. Jak i przed tym, bronie te b?d? niezawodne w szybkim za?atwieniu ka?dego wroga. W tej?e stylistyce pojawi? si? te? skórki do zwyk?ych wersji broni i odpowiednie osi?gni?cia.

Bronie b?d? dost?pne ju? wkrótce. Jak mo?na je zdoby?, opowiemy pó?niej.

Wró? do spisu tre?ci


SERIA BRONI „SANTA HOG”

Z okazji ?wi?t do gry wprowadzono tematyczn? seri? broni „Santa Hog” zawieraj?c? bronie z legendarnej ga??zi: VHS-2, Saiga H.G.C. Custom , UZI PRO, Gepard GM6 Lynx, MPA 930DMG i nó? M48 Bowie oraz skórki w tej?e stylistyce do zwyk?ych broni.

VHS-2VHS-2
????? H.G.C. CustomSaiga H.G.C. Custom
UZI PROUZI PRO
Gepard GM6 LynxGepard GM6 Lynx
MPA 930DMGMPA 930DMG
??? M48 BowieM48 Bowie

Bronie tradycyjnie wyposa?one s? w unikatowe modu?y w ?wi?tecznej ozdobie. Oczywi?cie, za pomoc? nowej serii mo?na b?dzie zdoby? szczególne osi?gni?cia!

Skórki „Santa Hog” pojawi? si? w sklepie wraz z wyj?ciem aktualizacji „Sunrise”, a bronie b?d? wprowadzone do sklepu nieco pó?niej. Czytaj wi?cej.

Wró? do spisu tre?ci


SERIA BRONI „YELLOW EMPEROR"

Jeszcze jedna wspania?a nowo?? dla wszystkich, którzy lubi? jaskrawe skórki do broni i chc? dope?ni? swoj? kolekcj? barwnymi broniami! Bli?ej Chi?skiego Nowego Roku pojawi si? seria „Yellow Emperor”. Chi?ski smok w agresywnej kolorystyce b?dzie ozdabia? bro? i chroni? ci? na polu walki! 

Seria „Yellow Emperor” obejmuje skórki do ACR, ACR CQB, Daewoo K1, AS50, Cobray Striker, Fabarm STF 12 Compact, Desert Eagle i no?a Ultramarine. Przy okazji osi?gni?cia za likwidacj? wroga za pomoc? broni „Yellow Emperor” wygl?daj? bardzo stylowo! Czytaj wi?cej.

ACRACR
Cobray StrikerCobray Striker
Fabarm STF 12 CompactFabarm STF 12 Compact
ACR CQBACR CQB
Daewoo K1Daewoo K1
AS50AS50
Desert EagleDesert Eagle
UltramarineUltramarine

Wró? do spisu tre?ci


PIERNIKOWA STRZELBA

?akomczuchom przygotowali?my unikaln? piernikow? dubeltówk?! Taka strzelba ?wi?teczna jest bardzo gro?na, mimo ?e jest przygotowana z ciasta imbirowego.

Strzelba ma porz?dne obra?enia, b?dzie skuteczna na krótkim dystansie i przy prowadzeniu ognia z biodra. Poza tym bro? ma unikaln? animacj?, która wprawi w zachwyt graczy.

Strzelba pojawi si? w sklepie wraz z wyj?ciem aktualizacji „Sunrise” i b?dzie dost?pna w sprzeda?y bezpo?redniej za Kredyty.

Wró? do spisu tre?ci


ZMIANY ?WI?TECZNE

 • Zastosowano temat muzyczny w menu gry.
 • Opraw? poligonu, magazynu i sklepu gry zaktualizowano zgodnie w temacie ?wi?tecznym.
 • „Zestaw amunicji”, „Apteczka” i „Zestaw do naprawy” zast?piono wersjami ?wi?tecznymi.
 • Mapy „Residence”, „Syberia”, „Hangar” I “Oil depot” zast?piono wersjami ?wi?tecznymi.
 • Prezenty za wej?cie do gry zast?piono przedmiotami ?wi?tecznymi.

Wró? do spisu tre?ci


INNE ZMIANY

 • Seria „Carbon”: zredukowano poziom „jaskrawo?ci”, nat??enia b?ysków i odbi?. Teraz widok broni nie odci?ga uwagi podczas bitwy.
 • Dodano now? seri? skorek do wersji podstawowych Tavor TAR-21, AA-12, Daewoo K1, AWM, Desert Eagle.
 • Nieco zwi?kszono liczb? pkt pancerza dla niektórych kamizelek.
 • Umo?liwiono wy??czenie komunikatów technicznych w czacie gry.
 • Koszty naprawy niektórych wersji broni w kamufla?u dostosowano do orygina?ów.
 • W pasku z indywidualn? statystyk? zabi?/?mierci wy?wietlanym po ?mierci dodano nazw? broni, z której przeciwnik zabi? twoj? posta?.
 • Dodano niektóre osi?gni?cia okoliczno?ciowe.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy nieprawid?ow? zmian? animacji ognia z biodra i w przycelowaniu, je?li prowadzono ogie? w ruchu.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy spadek FPS podczas gry (zwykle w trybie operacji specjalnych).
 • Naprawiono b??d powoduj?cy awaryjne zamkni?cie klienta gry.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy wy?wietlanie napisu “Replace me” zamiast niektórych obrazów osi?gni??.
 • Naprawiono b??d, z powodu którego zabójstwa z fajerwerku ?wi?tecznego nie zaliczano w osi?gni?ciu ?wi?tecznym „Wigilijna masakra”.
 • Naprawiono b??d powoduj?cy nieprawid?ow? animacj? prze?adowania ?wi?tecznego Cobray Striker przy widoku z perspektywy pierwszej osoby.
 • Podniesiono od 10 pkt pancerz kamizelek „Zwyk?a bojowa kurtka”, „Specjalna kamizelka snajpera”, „Specjalna kamizelka strzelca”, „Kamizelka uderzeniowa” i „Atlant”.
 • Z pokoju gry (poczekalnia przed meczem) usuni?to czat dru?ynowy.
 • „Monety o?ywiania” usuni?to ze skrzynek losowych z broni?. „Skrzynka z monetami o?ywiania” zniknie z klienta gry po wprowadzeniu aktualizacji. Pojawi si? mo?liwo?? zakupu „Monet o?ywiania” za Korony.
 • Zaktualizowano obraz na ekranie wczytywania.
 • W okno z indywidualnymi informacjami o pojedynku po doznaniu obra?e? krytycznych dodano nazw? broni, z której strzela? przeciwnik.

Wró? do spisu tre?ci


Poprawki b??dów

OGÓLNE

 • Naprawiono b??d powoduj?cy w niektórych przypadkach nieprawid?owe dzia?anie trybu obserwatora z zacinaniem si? obrazu.
 • Usuni?to artefakty wizualne i naprawiono niektóre tekstury na niektórych mapach PvP i w operacjach specjalnych.
 • Naprawiono mniejszy b??d zwi?zany z terminem blokowania gracza za przedwczesne opuszczenie bitwy.
 • Naprawiono animacj? podk?adania i rozbrajania bomby.
 • Naprawiono nieprawid?owe wy?wietlane pasku przewijania w tych przypadkach, gdy nie jest potrzebne.
 • Naprawiono b??d, z powodu którego na niektórych mapach nie zaliczano do osi?gni?? zniszczenie przeciwnika granatami i minami.
 • Naprawiono b??d uniemo?liwiaj?cy graczowi opuszczenie klanu, je?li posta? jest poni?ej 10 rangi.
 • Naprawiono wy?wietlanie cz?steczek przy skokach do wody, gdy zamiast odprysków wy?wietla si? kurz.
 • Naprawiono animacje podk?adania i rozbrajania bomby z perspektywy trzeciej osoby.

BRONIE

 • Naprawiono artefakt wizualny przy u?yciu granatnika podczepianego z karabinem VHS-2.
 • Naprawiono kolor montowania CZ Scorpion EVO A1 w skórce „Kwiat ?mierci”.
 • Naprawiono synchronizacj? mi?dzy strza?em a cz?steczkami ognia przy prowadzeniu ognia we w?lizgu u Strzelby Hawk Pump.
 • Naprawiono efekt wizualny przy prze?adowaniu granatnika podczepianego.
 • Naprawiono typ modu?ów do CZ Scorpion EVO A1 w skórce „Kwiat ?mierci”.

PVP

 • Na oddzielnych mapach PvP i w operacjach specjalnych naprawiono artefakty wizualne i tekstury obiektów.
 • Na odr?bnych mapach PvP poprawiono miejsca podsadzania sojusznika i animacja na miejscach podsadzania sojuszników.
 • Na mapie „Factory” naprawiono pozycj? umo?liwiaj?c? nieprzewidziane dostanie si? gracza na pierwsze pi?tro.

PVE

 • W operacji specjalnej „Earth Shaker” naprawiono b??d powoduj?cy ró?ne wy?wietlanie przeciwników dla ró?nych gracy.
 • W operacji specjalnej „Za?mienie” naprawiono b??d powoduj?cy wpadanie cyborgów pod ziemi?.
 • W operacji specjalnej „Lodo?amacz” naprawiono wizualne pokrzy?owanie obra?e? podczas strzelania do niektórych wie?yczek.
 • Naprawiono efekty d?wi?kowe ?mig?owca w szeregu misji PvE.

Wró? do spisu tre?ci


Zobacz więcej

Świąteczne nagrody w grze
Nadchodzą święta
14 Dec 2018 article
ZWIĘKSZONE ZAROBKI W GRZE
Zarabiaj 50% więcej Dolarów Warface, PD i PZ od 14 Października (15:00 utc) do 17 Października (09:00 utc)!
14 Dec 2018 article

Pozostawaj z nami