Zmień nazwę użytkownika

 

Deweloperzy Warface powołują Studio Blackwood Games

Kategoria: Ogólne

Szanowni gracze!

Mamy dla was ekscytuj?ce wiadomo?ci.

Jak wiecie, w ubieg?ym roku Warface odznaczy?a w?asne pi?ciolecie. Dla producentów i zespo?u deweloperów by?o to niewiarygodna przygoda. Cieszyli?my wsparciem i entuzjazmem od pierwszych testów beta do szczytu popularno?ci. Ponad 65 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie graj? w Warface i ta liczba z pewno?ci? b?dzie ros?a.

Nic z tego nie by?oby mo?liwe bez silnej i wiernej spo?eczno?ci. Zespó? Warface zawsze docenia i starannie rozwa?a wasz? opini?, wasze uwagi krytyczne i pomys?y.

Poprzez te lata Studio Crytek w Kijowie ewoluowa?o wraz z gr? i teraz chcieliby?my og?osi? wa?n? strategiczn? i strukturow? zmian?. Dotknie to te? sposobu, w który operujemy i rozwijamy franszyz? Warface.

Zespó? deweloperów Warface pod kierunkiem dyrektora kreatywnego Micha?a Chaimzona powo?uje do ?ycia w?asn? niezale?n? wytworni? gier pod nazw? Blackwood. Spó?ka Blackwood przejmie prace nad dalszym rozwojem franszyzy Warface, w tym nad wszystkimi zapowiedzianymi aktualizacjami.

 

 

"Zespó? deweloperów Warface zawsze inspirowa? nas. Wyodr?bnienie si? w celu ?ci?lejszego partnerstwa z wydawc? gry jest krokiem strategicznym, który za zgodn? opini? nas wszystkich przyczyni si? do zapewnienia najlepszej przysz?o?ci gry. Razem z tym reorganizacja pozwoli nam skupi? si? na w?asnych kluczowych IP i planach d?ugoterminowych", - mówi CEO Crytek Avni Yerli.

"Po tych wszystkich latach opuszczenie Crytek by?o trudn? decyzj?, ale czasem do dalszego rozwoju potrzeba zmian. Dla nas jest bardzo wa?ne skupienie si? na rozwoju Warface w taki sposób, by spe?nia? oczekiwania graczy" - mówi Micha? Chaimzon, szef Blackwood. "Zachowali?my w ca?o?ci zespó? deweloperów i ich ekspertyza umo?liwi nam realizacj? naszych planów i pomys?ów. Jeste?my bardzo wdzi?czni Crytek za te wspania?e wspólne lata i ich godne pochwa?y poparcie dla tego kroku".

Nowa strona w dziejach Warface otwiera si? przed waszymi oczami. B?d?cie jej cz??ci?.

Pozdrowienia dla Blackwood!

 

Z wielkim szacunkiem,
Zespó? Warface


Zobacz więcej

Walka z oszustwami
Dzisiaj rozpoczynamy serię publikacji przedstawiających szczegóły naszej walki z oszustami. 
21 Dec 2018 anticheat
Świąteczne nagrody w grze
Nadchodzą święta
21 Dec 2018 general

Pozostawaj z nami