Zmień nazwę użytkownika

 

Aktualizacja Piąta klasa jest już dostępna!

Kategoria: Opis patcha
?o?nierze!
 

Dzisiaj zosta?a uruchomiona nowa aktualizacja. Nowa klasa, SED, karabin snajperski SV-98, poprawki broni i wyposa?enia, a tak?e inne zmiany!

Zawarto??

Cz??? zawarto?ci jest klikalna. Kliknij temat, o którym chcesz si? dowiedzie?..

 1. Nowa zawarto??
 1. Zmiany zawarto?ci

Nowa zawarto??   

SED

SED (Synthetically Engineered Double) to nowa klasa; jest to robot, który pojawi? si? ju? w najnowszych operacjach specjalnych. Je?li chodzi o inne klasy, jest dobrze wywa?ony i nie b?dzie od nich silniejszy; ma jednak unikalne funkcje, które pozwol? na zupe?nie nowe wra?enia z gry.

 • Niezrównana zbroja. Klasa SED ma ogromny zapas opancerzenia, który zapewnia doskona?? ochron? przed pociskami wroga wystrzelonymi nawet z najbardziej skutecznych modeli broni. Ta przewaga jest ograniczona przez kilka punktów zdrowia, których medycy nie b?d? w stanie uzupe?ni?. Jednak klasa in?yniera zosta?a dostosowana i teraz mog? wspiera? SED w przywracaniu z powrotem do dzia?ania pancerza i androida za pomoc? specjalnego narz?dzia – skoczka.

 • Ci??ka bro?. SED jest wyposa?ony w ci??ki karabin maszynowy, który nie wymaga prze?adowywania. Jego precyzja wzrasta z ka?dym oddanym strza?em. Ma to jednak pewn? wad? – SED mo?e strzela? tylko z biodra, a bro? ma tendencj? do przegrzewania si?, wi?c nie b?dziesz w stanie utrzyma? ognia przez d?ugi czas. XM556 Microgun jest ju? dost?pny w sklepie.

 • Broni? zapasow? SED jest granatnik z dwoma ?adunkami: eksplozja zadaje obra?enia i ma efekt og?uszaj?cy. CZ 805 G1 jest ju? dost?pny w sklepie.

 • Samodzielna wspinaczka. W przeciwie?stwie do innych klas SED mo?e wspina? si? na wysokie obiekty bez pomocy cz?onków dru?yny: musi tylko podbiec do przeszkody i na ni? wskoczy?.

 • Zwi?kszona stabilno??. SED nie mo?na przewróci?.

 • Specjalny sprz?t. Statystyki SED s? ulepszane za pomoc? specjalnych modu?ów, ale nie mo?na u?ywa? tego samego sprz?tu, co inni gracze. Ulepszone modu?y s? ju? dost?pne w sklepie.

 • Niska mobilno??. Imponuj?cy pancerz SED sprawia, ?e jest do?? ci??ki: dlatego android ma nisk? pr?dko?? biegania i ruchu, a tak?e krótszy dystans po?lizgu. Oczywi?cie „?o?nierze-ludzie” s? znacznie szybsi.

Wprowadzenie pi?tej klasy b?dzie mia?o znacz?cy wp?yw na role innych klas. In?ynier stanie si? teraz medykiem ze wzgl?du na przywrócenie do dzia?ania androida. Praca zespo?owa osi?gnie nowy poziom, gdy nowa klasa stanie si? przedni? pozycj? ?ci?le monitorowan? przez in?yniera uzdrowionego z kolei przez medyków.

SED jest dopuszczany w rozgrywkach rankingowych z ca?? broni? i sprz?tem!

Graj?c jako SED, mo?esz zdoby? wiele nowych i dopracowanych osi?gni??.

SV-98

SV-98 to karabin snajperski, który ??czy si?? powalaj?c? z mo?liwo?ci? szybkiego celowania. Ta bro? mo?e zlikwidowa? prawie ka?dy cel, niezale?nie od tego, gdzie zosta? trafiony, i jego pancerz. W tym wymiarze karabin przypomina Truvelo CMS 20x42 mm, ale nie jest w stanie zneutralizowa? nowej klasy SED jednym strza?em, nawet po wycelowanym strzale.

Nie zapomnij o osi?gni?ciach! Otrzymasz specjalne nagrody za eliminowanie wrogów przy u?yciu tej broni.

Poinformujemy Ci?, gdy SV-98 pojawi si? w sklepie.


Zmiany zawarto?ci

Zmiany przedmiotów

Ta aktualizacja zawiera poprawki w specyfikacjach niektórych modeli broni podstawowej. Ponadto premia za zestaw „Spectre” zostanie powi?kszona.

Wszystkie wersje broni mog? ulec zmianie, chyba ?e zaznaczono inaczej.

Najed? kursorem  , aby sprawdzi? poprawki

FN FAL DSA 58

 
Zwi?kszony zasi?g skuteczno?ci (z 16 do 17).
Bardziej zwrotny odrzut.
Saiga Bullpup

 
Bardziej zwrotny odrzut.
Zmniejszony minimalny rozrzut.
SIX12

 
Zwi?kszona szybkostrzelno?? (z 185 do 190).
Zwi?kszony zasi?g skuteczno?ci (z 5,8 do 6).
Tavor CTAR?21

 
Zwi?kszone obra?enia (z 75 do 76).
Zwi?kszony mno?nik obra?e? ko?czyn.
Tavor CTAR-21 Crown (Model 1)

 
Zwi?kszona pojemno?? magazynka (z 30 do 32).
Zwi?kszona amunicja (z 180 do 192).
SCAR?L PDW

 
Zwi?kszony mno?nik obra?e? g?owy.
Magpul FMG-9

 
Zwi?kszone obra?enia (z 63 do 65).
Zmniejszony minimalny odrzut.
Zwi?kszony mno?nik obra?e? ko?czyn.
Z?oty Magpul FMG-9

 
Zwi?kszone obra?enia (z 64 do 66).
Zmniejszony minimalny odrzut.
Zwi?kszony mno?nik obra?e? ko?czyn.

Co wi?cej, zmiany b?d? dotyczy? równie? sprz?tu „Spectre”.

 • Premia za 4 elementy zestawu „Spectre”: zwi?kszone zdrowie i regeneracja zbroi (z 1 do 2 punktów) dla wszystkich klas po 4 sekundach bez trafie?..

ZMIANY W SLOTACH BRONI ZAPASOWEJ

Zmienili?my miejsca na dodatkowy sprz?t (materia?y wybuchowe, bro? nie?mierciono?na i przedmioty specyficzne dla klasy). W sumie b?dzie 6 miejsc, z których ka?de ma okre?lon? funkcj?.
 • „Specjalne” du?e miejsce na sprz?t dla danej klasy zosta?o usuni?te i zast?pione dwoma miejscami poni?ej, które maj? podobn? funkcj?.
 • ??cznie 6 miejsc na dodatkow? amunicj? (wcze?niej 7): 3 miejsca na granaty ró?nych typów, 1 miejsce na min? i 2 miejsca na wyposa?enie klasy specjalnej;
 • teraz ka?dy gracz mo?e mie? tylko jeden granat lub min? ka?dego rodzaju.

Zmiany zasi?gu w?lizgu

Jako?? strzelania w ró?nych pozycjach postaci jest wa?n? cz??ci? mechaniki gry. Po zmianie systemu w?lizgu gracze znale?li si? w sytuacji, w której nie by?o dodatkowych czynników strzelania dla karabinów snajperskich podczas w?lizgu. Zamiast tego wykorzystali te czynniki w pozycji czo?gania.

T? sytuacj? nale?y poprawi?, poniewa? podczas biegania, w?lizgu lub skakania jako?? strzelania powinna ulec pogorszeniu. Aby zbli?y? si? do klasycznego archetypu snajperskiego, zmieniono obecn? mechanik? – zwi?kszono odrzut podczas strzelania z biodra podczas w?lizgu dla wszystkich karabinów snajperskich. B?dziemy nadal monitorowa? ten problem i opinie graczy, a inne zmiany s? mo?liwe.


Inne zmiany

Wielki

 • Zmieniono logik? mechaniki granatów dymnych podczas zderzenia z tward? powierzchni?. Nawet je?li granat nadal turla si? lub uderza w poruszaj?cy si? obiekt po trafieniu w przeszkod?, i tak b?dzie dzia?a?.
 • Poprawiono efekt wizualny granatu dymnego: nasycenie chmury wewn?trz zmieni si? w zale?no?ci od pozycji gracza w niej – dym b?dzie g?stszy i ciemniejszy w ?rodku ni? na kraw?dzi.

Bro? i wyposa?enie

 • Ulepszono animacj? ataku no?a Egzekutor.
 • Naprawiono wy?wietlanie efektów strzelania w trybie powi?kszenia – b?dzie mniej b?ysków z wylotu lufy i artefaktów wizualnych.
 • Zaktualizowano efekt wizualny granatu od?amkowego M26: teraz wygl?da tak samo we wszystkich ustawieniach grafiki.

PvP

 • Post?p osi?gni?? i bojowe statystyki nie licz? si? ju? w dowolnych pokojach.

PvE

 • Ulepszono d?wi?k w operacji specjalnej „Mars”.
 • Mars (akt 3): dopracowano rozmiar minimapy.

Inne

 • Nast?puj?ce rzeczy zosta?y zoptymalizowane i zu?ywaj? mniej zasobów systemowych:

  • modele postaci wy?wietlane w magazynie lub sklepie;
  • d?wi?ki u?ywane na kartach PvP;
  • niektóre modele broni do gry – ze wzgl?du na usuni?cie elementów geometrycznych niewidocznych dla gracza;
  • niektóre zwyk?e efekty graficzne na ?rednich i wysokich ustawieniach grafiki.
 • Strzelanie przez szyby pojazdów zosta?o przeprojektowane: mo?na je zastrzeli?, je?li s? ca?kowicie przezroczyste i wida? przez nie przeciwników.
 • Dodano osi?gni?cia w serii „Desert Snake”.
 • Nieznacznie zmieniono wygl?d ikon wszystkich klas na stronie g?ównej gier.
 • Gwiazdy na chi?skiej fladze zosta?y wyrównane.
 • Wszystkie granaty oprócz granatów og?uszaj?cych s? teraz dozwolone w rozgrywkach rankingowych

Naprawiono b??dy

Wielki

 • Wprowadzono dodatkowe ?rodki, aby zapobiec korzystaniu z nVidia FreeStyle Stickers w celu uzyskania przewagi w grze (oprócz tych, które ju? dzia?aj? pomy?lnie).
 • Naprawiono niektóre przypadki, w których klient gry zacz?? nadmiernie zu?ywa? pami??.
 • Naprawiono niektóre przyczyny, które doprowadzi?y do awarii klienta gry.
 • Naprawiono b??d, przez który ekran informacji o postaci wy?wietla? nieprawid?owe informacje, a statystyki gry nie by?y aktualizowane.

Bro? i wyposa?enie

 • Truvelo CMS 20x42mm: naprawiono b??d, w wyniku którego po prze??czeniu mi?dzy broni? podstawow? i zapasow? animacja u?ytej broni nie wy?wietla?a si? poprawnie.
 • Zasi?g strzelania: naprawiono b??d polegaj?cy na tym, ?e premia z dwóch zestawów przedmiotów nie dzia?a?a poprawnie, gdy wyposa?ony jest jeden zestaw przedmiotów i niezb?dna bro?.
 • ?wi?teczny he?m medyka: naprawiono b??d wizualny, gdy tekstura modelu przeszkadza?a w modelu kamizelki.
 • Desert Eagle: naprawiono wy?wietlanie siatki dla celownika 2x pistoletu.
 • M32A1: naprawiono b??d, który powodowa?, ?e r?ka postaci w magazynie nie wy?wietla?a si? poprawnie podczas u?ywania kobiecych skórek.
 • Saiga: naprawiono animacj? prze?adowania broni.
 • Saiga: naprawiono b??d wizualny, w którym lewa r?ka postaci niepoprawnie przecina?a tekstur? modelu broni w widoku w pierwszej osobie.
 • Granat dymny „Mischief”: naprawiono b??d wizualny, gdy d?wignia granatu by?a w z?ym po?o?eniu.
 • Magiczna ró?d?ka: naprawiono b??d, przez który animacja zmiany broni by?a wizualnie kontynuowana po wej?ciu do magazynu.
 • Mini Uzi: naprawiono artefakty wizualne, które pojawia?y si? po wyposa?eniu w bro? w magazynie gracza podczas widoku w trzeciej osobie.
 • LWRC SMG-45: naprawiono wy?wietlanie znaku celowania w ró?nych seriach broni podczas u?ywania celownika kolimatorowego.
 • VCA-AS: naprawiono b??d, w którym p?omie? wylotu lufy by? zbyt jasny.
 • Sturmgewehr 44: naprawiono b??d, w wyniku którego p?omie? wylotu lufy w trybie powi?kszenia by? zbyt jasny.
 • H&K MG4: naprawiono b??d, przez który animacja lewej r?ki nie dzia?a?a poprawnie po trafieniu z kolby.
 • Elitarna Mossberg 500 Custom, Katana „Mischief”, Katana „Commando”, zimowa saperka: naprawiono b??d, w którym animacja czasu prze?adowania broni nie odpowiada?a faktycznemu czasowi prze?adowania.
 • „Tigerstripe” MK 14 EBR: naprawiono b??d, w którym brakowa?o niektórych za??czników do tego modelu lub nie pasowa?y one do zwyk?ej wersji.
 • R?kawice Salamander in?yniera: naprawiono b??d wizualny, w wyniku którego model r?kawicy nie by? poprawnie wy?wietlany podczas wyposa?enia w magazynie gracza.
 • Naprawiono b??d, w którym ikona zestawu premii by?a wy?wietlana na przedmiotach, które w rzeczywisto?ci nie s? cz??ci? ?adnego z aktualnych zestawów.
 • Naprawiono b??d, w którym ikony niektórych przedmiotów wyposa?enia by?y o po?ow? mniejsze i wy?wietlane niepoprawnie w magazynie gracza.

PvP

 • Sirius: naprawiono b??d wizualny, w którym o?wietlenie w danym punkcie na mapie nie dzia?a?o poprawnie.
 • Bridges, Yard: naprawiono b??d, w wyniku którego gracz z niskimi ustawieniami cienia móg? sta? si? niewidoczny dla innych graczy.
 • Destination: naprawiono b??d wizualny, w którym graffiti na ogrodzeniu mog?o znika? w zale?no?ci od pozycji postaci.
 • Widestreet: naprawiono b??d wizualny, w którym tekstura trawy mog?a zachodzi? na ?ciany.
 • Sanctuary: naprawiono b??d, w którym w pewnym punkcie na mapie mog?y znajdowa? si? niewidzialne obiekty, z którymi mo?na by?o wchodzi? w interakcje.
 • Icebound: naprawiono b??d, w którym d?wi?ki nie dzia?a?y poprawnie w danym punkcie na mapie.
 • Desert: naprawiono b??d, w którym mg?a miga?a na mapie.
 • Yard: naprawiono b??d, w którym w niektórych punktach mapy mo?na by?o strzela? przez przeszkody.
 • Residence, Blackgold, Dock: naprawiono b??d, w wyniku którego niektóre elementy mapy znika?y w pewnej odleg?o?ci.
 • Motel: naprawiono b??d, w wyniku którego niektóre przedmioty znika?y, gdy gracz kuca?.
 • Motel, Oil Depot: naprawiono b??d, w którym niektóre obiekty niepoprawnie przechodzi?y przez tekstury innych obiektów.
 • Platform: naprawiono b??d polegaj?cy na tym, ?e w pewnym punkcie mapy ?wiat?o przechodzi?o przez drzwi przy ustawieniu wysokiego lub ?redniego cienia.
 • Pagoda: naprawiono b??d powoduj?cy, ?e w pewnym momencie mo?na by?o ustawi? miny w powietrzu.
 • Factory: naprawiono b??d polegaj?cy na tym, ?e niektóre obiekty na mapie by?y strzelane przez tekstury.
 • Factory: naprawiono b??d, który powodowa?, ?e gracz móg? zyska? przewag?, poruszaj?c si? po teksturach w okre?lonym punkcie na mapie.

PvE

 • White Shark: Naprawiono b??d polegaj?cy na tym, ?e ?o?nierze si? specjalnych mogli korzysta? z granatów og?uszaj?cych przez schron lub ?ciany.
 • Naprawiono b??d, który powodowa?, ?e po?ar Firestarter spowodowa? obra?enia, ale pojawi? si? pó?niej.
 • Mars (akt 3): naprawiono b??d wizualny powoduj?cy, ?e niektóre elementy marsja?skiego statku miga?y nieprawid?owo.
 • Mars (akt 3): naprawiono b??d powoduj?cy, ?e niektóre elementy niepoprawnie przechodzi?y przez tekstury innych obiektów.
 • Earth Shaker: naprawiono b??d, w którym obra?enia od stra?ników nie by?y uwzgl?dniane w niektórych punktach na mapie.
 • Training: naprawiono b??d powoduj?cy, ?e animacja otwierania bramy nie by?a przerywana po zwolnieniu przycisku „U?yj”.
 • Africa: naprawiono b??d powoduj?cy, ?e przeciwnicy znikali po zwi?kszeniu odleg?o?ci mi?dzy nimi a graczami.
 • Sunrise (akt 1), Icebreaker (akt 4): naprawiono b??d, w wyniku którego gracze mogli utkn?? w okre?lonym miejscu na mapie.
 • Sunrise (akt 3): naprawiono b??d, w wyniku którego nie mo?na by?o uko?czy? operacji specjalnej, poniewa? nie by?o przeciwników, których trzeba by wyeliminowa?, aby j? uko?czy?.
 • Pripyat (akt 2): naprawiono b??d, w którym SED móg? strzela? przez ?cian?.

Inne

 • Naprawiono b??d, który powodowa?, ?e zabójstwa dokonane przy u?yciu niektórych seryjnych broni do walki w zwarciu nie by?y wliczane do post?pu osi?gni??.
 • Naprawiono b??d, gdy posta? nagle zatrzyma?a si? w widoku trzeciej osoby, bro? w jego r?kach zaczyna?a dr?e?.
 • Kobiecy nanokombinezon dla medyka, strzelca lub oddzia?u Duchy: naprawiono b??d wizualny, który powodowa? nieprawid?owe wy?wietlanie modelu postaci podczas korzystania z broni Fabarm XLR5 Prestige i AK Alpha.
 • Naprawiono b??d, w którym osobista oferta zakupu przedmiotów by?a pusta.
 • Naprawiono b??d, który uniemo?liwia? ponowne zaproszenie gracza do klanu podczas sesji gry, je?li poprzednie zaproszenie wygas?o.
 • In?ynier i snajper Atlas: naprawiono b??d, w którym wygl?d postaci w statystykach po rozgrywce by? z?ej jako?ci.
 • Naprawiono nazw? i opis osi?gni?cia Waleczny Berserker.

Znane problemy

 • Ikona CZ 805 G1 w magazynie i sklepie nie odpowiada wizualnemu modelowi broni.
 • Sunrise (trudny): po zako?czeniu operacji specjalnej na ekranie wyników mo?na zobaczy? zduplikowane modele SED.

Powodzenia w boju!


Zobacz więcej

Kup pakiety World War 3 CBT i zdobądź prezenty!
Warface należy do obszernej rodziny gier MY.GAMES, która obejmuje wiele popularnych tytułów. Teraz oferta została poszerzona i z przyjemnością przedstawiamy nową grę World War 3! Kup pakiety CBT w World War 3 i otrzymaj fajne prezenty w Warface.
25 Sep 2019 offers
Jesienna misja – wydarzenia PvP i PvE
Pora uzupe?ni? arsena? o now? bro? i do?adowania!
25 Sep 2019 event

Pozostawaj z nami