Graj za darmo

 

K.I.W.I. już otwarta

Kategoria: Artykuł

?o?nierzu!

Nadszed? czas by zarabia? niesamowite nagrody! Sprawd? swoje wyposa?enie i bronie – b?d? potrzebne. Globalna operacja K.I.W.I. rusza! Odkrywaj sekrety tajemniczej organizacji, aby uzyska? jej unikalne wyposa?enie i bronie.

Uzyskaj dost?p

K.I.W.I . – Informacje ogólne

K.I.W.I. to nowa globalna operacja, która zaczyna si? dzisiaj na stronie internetowej. Poznawaj prawd? o K.I.W.I., przechwytuj?c pliki z danymi, i zdobywaj przedmioty tematyczne. Wykonuj misje w grze i na stronie operacji, otwieraj pojemniki z osza?amiaj?cymi nagrodami, twórz arcydzie?o pistoletów maszynowych i zdobywaj dziesi?tki unikalnych osi?gni??!

W najbli?szym czasie pojawi si? wi?cej materia?ów po?wi?conych cechom tej globalnej operacji.

Dost?p i wersja próbna

Po raz pierwszy umo?liwili?my spróbowanie globalnej operacji bez zakupu dost?pu! Na stronie promocyjnej mo?ecie wybra? wersj? próbn?. Aby skorzysta? z niej, nie trzeba wydawa? ani ?adnego Kredytu! Wersja ta nie jest limitowana czasowo, ale ma ograniczone mo?liwo?ci funkcjonalne. Nadal mo?ecie wybra? posta? i wykonywa? misj? na jedn? gwiazdk?, otrzymywa? pojemniki i gromadzi? pewn? ilo?? do?wiadczenie.

Spodoba?a si? wam wersja próbna i chcecie wi?cej akcji? Pe?ny dost?p jest do nabycia w ka?dej chwili bez utraty post?pu. Cena pe?nej wersji wynosi jedynie €5.7/$5.99!

Kup dost?p

Dla tych z was, którzy ju? zdecydowali si? na niezw?oczny start z u?ytecznymi bonusami, przygotowali?my pakiet "Headstart". Otrzymacie 500 punktów do?wiadczenia, 300 punktów bojowych i 10 pojemników z kluczami! Mo?ecie naby? t? edycj? w ka?dej chwili, je?li ju? macie podstawowy dost?p do operacji.

Posiadacze pre-orderów mog? wkroczy? do akcji natychmiast!

Nagrody i unikalne przedmioty

Uczestnicy wydarzenia b?d? otrzymywa? wiele nagród: za uko?czenie zada?, levelowanie postaci, otwarcie pojemników i gwiazdki rankingu w misjach. Nagrody za ostatnie s? szczególnie apetyczne. Per?? kolekcji nagród, oczywi?cie, jest zestaw wyposa?enia i broni tematycznych.

Bronie i skórki K.I.W.I.

Kolekcja broni K.I.W.I. zawiera pot??ne bronie dla wszystkich klas, w tym daj?ce kopa pistolety i wspania?e bronie do walki wr?cz. Jeste?cie ju? szcz??liwymi posiadaczami standardowych wersji tych narz?dzi? Wyró?niajcie si? za pomoc? egzotycznych skórek K.I.W.I.!


K.I.W.I. FN FAL DSA-58


K.I.W.I. VHS-2


K.I.W.I. Fostech Origin-12


K.I.W.I. Saiga Custom


K.I.W.I. Desert Tech MDR?C


K.I.W.I. UZI Pro


K.I.W.I. AX308


K.I.W.I. Gepard GM6 Lynx


K.I.W.I. S&W M&P R8 


K.I.W.I. MPA 930DMG


Toporek taktyczny K.I.W.I. 


Nó? M48 Bowie K.I.W.I.


Kukri K.I.W.I.

Zestaw wyposa?enia K.I.W.I.

Jak zapewne pami?tacie z "Absolute Power", wa?ne s? nie tylko indywidualne cechy elementów wyposa?enia, ale te? bonus zestawu, który wzrasta w zale?no?ci od ilo?ci posiadanych przedmiotów z zestawu. Im wi?cej wyposa?enia K.I.W.I. nosicie, tym silniejsi si? stajecie! Zestaw ten skupia si? na ulepszonej regeneracji i prze?yciu. Wojownik w takim wyposa?eniu mo?e o wiele d?u?ej przetrwa? pod ogniem wroga. W najbli?szych miesi?cach b?dzie to szczególnie przydatne dla fanów PVP!

R?kawice K.I.W.I. Kamizelka K.I.W.I. Buty K.I.W.I.

He?m strzelca K.I.W.I. He?m medyka K.I.W.I.

He?m in?yniera K.I.W.I.

He?m snajpera K.I.W.I.

Osi?gni?cia K.I.W.I.

K.I.W.I. bije wszelkie rekordy, je?li chodzi o osi?gni?cia. Tym razem ?owcy trofeów b?d? musieli ci??ko pracowa?, by zdoby? je wszystkie. Czeka na was mnóstwo wyró?nie?, odznak i belek, którymi mo?na popisa? si? w grze lub na forum. Zajrzyjcie do sekcji "Osi?gni?cia" na stronie promocyjnej, aby dowiedzie? si? wi?cej.


Osi?gni?cia za uko?czenie misji 

Osi?gni?cia za udzia? w turnieju

Osi?gni?cia za  post?p osobisty


Osi?gni?cia za zabójstwa za pomoc? broni K.I.W.I.

Osi?gni?cia za zebranie zestawów wyposa?enia klasy

Osi?gni?cia za zadania postaci
Kliknij obrazek, aby powi?kszy?.

Odblokowane sekcje

Zaczynaj?c od dzisiaj, b?dziecie mieli dost?p do wi?kszo?ci kluczowych mo?liwo?ci operacji. Nie trzeba czeka?: spróbujcie wszystko od samego pocz?tki i znajd?cie swoj? drog? w K.I.W.I.

Post?p postaci

Zaczynaj?c swoj? podró? przez aktywno?ci K.I.W.I. b?dziecie musieli wybra? posta?, która b?dzie wykonywa?a zadania. Wybór postaci jest pierwszym i obowi?zkowym krokiem w operacji. Ka?dy z przedstawionych wojowników ma pewny zestaw zdolno?ci, pomocnych w bardziej skutecznym wykonywaniu zada? pewnego typu.

Zdobywaj?c do?wiadczenie, mo?ecie ulepsza? charakterystyki tego wojownika i usprawnia? go. Na dodatek do nagród za wykonywanie zada? przez t? posta?, b?dziecie otrzymywa? bonusy za jej awans. 

?a?cuchy zada?

Pi?? ?a?cuchów zada?, ka?dy z trzema poziomami trudno?ci! Po raz pierwszy wprowadzili?my system oceny skuteczno?ci w postaci gwiazdek. Za ka?dy zdobyty poziom zada? nale?y si? nagroda! Ponadto, liczba zdobytych gwiazdek wp?ywa na mo?liwo?? otwierania innych ?a?cuchów zada? i otrzymania dodatkowej narody za ranking.

Uko?czyli?cie zadanie co najmniej na jedn? gwiazdk?? Có?, mo?na przej?? do nast?pnego! W ka?dym ?a?cuchu zada? mo?na wykona? tylko jedno zadanie na raz, ale mo?na tez wstrzyma? je i wróci? do post?pu pó?niej.

Tworzenie broni

Jeste?cie pod wra?eniem pot??nego AK „Alpha”? Przedstawiamy Kriss Super V Custom – marzenie ka?dego in?yniera! T? niezwyk?? bro? mo?na skonstruowa? w sekcji tworzenia broni K.I.W.I. Ulepszyli?my system tworzenia broni, nieco u?atwiaj?c proces. 

Ponadto, mo?na kontynuowa? z tworzeniem AK „Alfa”, je?li nie zebrali?cie jeszcze tej broni. Podstawa zasobów do obu broni jest ta sama.

Pojemniki

Nowy system pojemników nie wymaga dodatkowych czynno?ci. Pojemniki i klucze mo?na otrzymywa? po prostu graj?c w gr?. Jest te? szansa na otrzymanie pojemnika z nagrodami za prawid?owe uko?czenie dowolnego meczu.

Ekwipunek

Poprawili?my ekwipunek globalnej operacji, tak ?e mo?e pomie?ci? wi?cej elementów. Wcze?niej gracze spotykali si? z sytuacjami, gdy strony wydarzenia ?adowa?y si? wolno z powodu zbyt du?ej liczby elementów. Ponadto, dodali?my nowe filtry, które jeszcze bardziej usprawni? nawigacj?.

Placówka handlowa

W tej chwili Placówka handlowa jest zamkni?ta i znajduje si? w fazie testów. Wkrótce jednak zostanie otwarta.

Nagrody tajemniczej K. I.W. I. czekaj? na swoich bohaterów! Otrzymaj dost?p i zaanga?uj si? w dochodzenie.

Uzyskaj dost?p

Przypominamy, ?e ró?ne przyspieszenia i ulepszenia w tej globalnej operacji sprzedawane za punkty bojowe. T? walut?, znan? wielu z was, mo?na zdoby? za udzia? w meczach "Szybkiej gry" i uko?czenie operacji specjalnych czy te? kupi? za rzeczywiste pieni?dze. Tabel? dok?adnych danych znajdziecie w K.I.W.I. FAQ.

Wy?cig po zdobycz i s?aw? si? zacz??: podejmij walk?!


Zobacz więcej

Aktualizacja sklepu: ACR gwiazdą
Uniwersalna bro? na ka?d? okazj?
19 Jun 2018 article
Gry rankingowe – sezon 28
B?d? najlepszy!
19 Jun 2018 article

Pozostawaj z nami